• This website is available in English

Posts From Hydref, 2018

 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach (2017)

  Mae'r Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach diweddaraf ar gyfer 2017 nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  2017-18 data PAMs Gwasanaethau Gwastraff ar gael

  Mae’r data 2017-18 PAMs Gwasanaethau Gwastraff nawr ar gael. 

  Dylai ymholiadau am y data gael eu hanfon at PIEnquiries.

  Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Medi 2018)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Medi 2018) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Prisiau tai cyfartalog (Awst 2018)

  Mae’r data ar gyfer Awst 2018 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Ailgylchu gwastraff (2017-18)

  Mae data 2017-18 am wastraff sy’n cael ei ailgylchu ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Statws cyflogaeth (rhyddhad Hydref 2018)

  Mae’r amcangyfrifon diweddaraf (Gorffennaf 2017 – Mehefin 2018) o statws cyflogaeth nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol. 

  Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Ionawr 2019.

  Gwariant refeniw gros (BAr 2017-18)

  Mae’r data ar gyfer 2017-18 am wariant refeniw gros ar gyfer awdurdodau lleol ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Ydych chi’n defnyddio data’r Dreth Gyngor ar lefel ardal fach?

  Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) yn adolygu pob agwedd ar ei chyhoeddiadau Ystadegau Swyddogol i sicrhau eu bod yn bodloni anghenion defnyddwyr. Ar hyn o bryd maent yn cynnal ymarfer ymgynghori ac nid ydynt yn cynhyrchu data am nifer yr eiddo fesul band Treth Gyngor ar lefel Ardal Gynnyrch Ehangach Is (LSOA) yn ystod y cyfnod ymgynghori. 

  Mae defnyddwyr yn cael eu gwahodd i roi adborth a sylwadau ar y tablau hyn, gan gynnwys eu defnydd a’u perthnasedd, drwy e-bostio statistics@voa.gsi.gov.uk

  Credwn fod data ar lefel ardal fach yn bwysig iawn ar gyfer penderfyniadau gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, felly byddwn yn ysgrifennu at yr Asiantaeth hefyd er mwyn gwneud achos dros ei barhad. Os byddai’n well gennych rannu eich defnydd chi ar y data gyda ni, byddwn yn ei gynnwys yn ein hymateb. Cysylltwch â ni drwy e-bostio ibc@data.cymru.

  Data cyfaint traffig (2017)

  Mae’r data ar gyfer 2017 am gyfaint traffig ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru. 

  Nodwch fod y data am 2014 hefyd wedi’u ddiwygio.

  Busnesau yn ôl diwydiant (2018)

  Mae’r data at gyfer 2018 am fusnesau yn ôl diwydiant ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Busnesau yn ôl maint (2018)

  Mae’r data at gyfer 2018 am fusnesau yn ôl maint ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Amcangyfrifon aelwydydd (2017)

  Mae’r data ar gyfer 2017 am amcangyfrifon aelwydydd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru. 

  Nodwch fod y data am 2012 i 2016 hefyd wedi’u ddiwygio.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • #

  O ganlyniad i’r galw llethol, mae cofrestru wedi CAU. Wrth i fwy na 150 o gynadleddwyr gofrestru, mae’r tîm yma wrthi’n cwblhau’r trefniadau terfynol ac yn paratoi deunyddiau ar gyfer y digwyddiad.

  Os oes gennych ddiddordeb o hyd mewn bod yn bresennol, anfonwch e-bost at Jodie Phillips ac ychwanegwn eich manylion at restr wrth gefn.

   

  Byddwn yn cynnal ein chweched Digwyddiad Hysbysrwydd Cenedlaethol ddydd Iau 22 Tachwedd 2018 yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

  Rydym ni wedi llunio rhaglen gyffrous gydag amrediad o bartneriaid cenedlaethol
   

  Beth yw’r pwnc?

  Mae deddfwriaeth newydd, disgwyliadau newydd a dulliau gwahanol o weithio yn golygu bod angen i’r sawl sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru feddwl yn wahanol am sut maent yn gwerthuso ac yn mesur effeithiolrwydd ac effaith polisïau, gweithredoedd ac ymyriadau. Bydd y digwyddiad hwn yn edrych ar beth mae hyn yn ei olygu, yn cynnig syniadau ac atebion ymarferol ac yn dangos sut allai’r rhain gael eu cymhwyso. Hefyd bydd cyfle i gwestiynau ac ystyriaethau’r cynadleddwyr ar y pwnc hwn gael eu codi a’u trafod.

  Pwy ddylai fynychu?

  Dylech chi fynychu os ydych:

  • Yn chwarae rôl arweiniol mewn corff cyhoeddus, bwrdd gwasanaethau cyhoeddus neu gorff arall sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus.
  • Yn gyfrifol am gyflwyno, neu gefnogi, cynlluniau llesiant - gan gynnwys y cynlluniau ardal a chynlluniau llesiant lleol.
  • Eisiau gwybod mwy am fesur a gwerthuso effaith polisïau ac ymyriadau.

  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • FS Logo

  Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 1% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor