• This website is available in English

Newyddion Diweddaraf InfoBase - Ebrill

IBC Logo

Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

Data amcangyfrifon stoc annedd (2016-17)

Mae’r data ar gyfer 2016-17 am amcangyfrifon stoc annedd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru. 

Nodwch fod y data am 2015-16 hefyd wedi’u ddiwygio. 

Amcangyfrifon poblogaeth - diwygiadau

Ar 22 Mawrth 2018 cyhoeddwyd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) diwygiadau i’r amcangyfrifon canol blwyddyn (lefel awdurdod lleol). 

Mae’r diwygiadau yn cynnwys amcangyfrifon o 2012 i 2016 ac mae’n defnyddio'r fethodoleg ddiwygiedig i wella'r amcangyfrifon. Am wybodaeth bellach gweler methodoleg ddiweddaraf ONS (Saesneg yn unig). 

Mae amcangyfrifon awdurdodau lleol nawr wedi’u diweddaru. Bydd amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer 2017 yn cael ei chyhoeddi ym mis Mehefin 2018 a byddwn yn defnyddio'r fethodoleg newydd. Mae ONS yn bwriadu cyhoeddi amcangyfrifon ardal fach ddiwygiedig (lefel Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is) yn Hydref 2018. 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Ymholidau.

Cyrchfannau gadawyr ysgol (2017)

Mae data 2017 am cyrchfannau gadawyr ysgol (NEETs (y gwyddir nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg llawn amser na hyfforddiant yn y gwaith ar gyfer pobl ifainc) ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Gyrfa Cymru.

Data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2017) - ethnigrwydd

Mae setiau data 2017 ar gyfer ethnigrwydd ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth. 

Nodwch fod y data am 2015 a 2016 hefyd wedi’u ddiwygio.

Prisiau tai cyfartalog (Chwefror 2018)

Mae’r data ar gyfer Chwefror 2018 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Mawrth 2018)

Mae ffigyrau diweddaraf (Mawrth 2018) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Data rhaglen mesur plant AY 2016-17

Mae’r data o’r rhaglen mesur plant wedi’u diweddaru ar gyfer BAc 2016-17 yn dilyn cyhoeddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Mae’r data yn cynnwys canfyddiadau o fesuriadau plant blwyddyn dderbyn pedair i bum mlwydd oed yn ystod y flwyddyn academaidd. 
• % y bechgyn 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew 
• % y merched 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew 
• % y plant 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew 

Dengys y data fod 27.0% o blant yn Nghymru yn ordrwm neu’n ordew yn 2016-17, o’u cymharu ag 26.2% yn 2015-16. 

Statws cyflogaeth (rhyddhad Ebrill 2018)

Mae’r amcangyfrifon diweddaraf (Ionawr 2017 – Rhagfyr 2017) o statws cyflogaeth nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol. 

Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Gorffennaf 2018.

Setiau data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2017) - cymwysterau pobl oedran gweithio

Mae setiau data 2017 ar gyfer cymwysterau pobl oedran gweithio ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.

Setiau data Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2017) - sgiliau iaith Gymraeg 

Mae’r data 2017 ar gyfer sgiliau iaith Gymraeg ar gael bellach yn sgîl diweddaru’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn ddiweddar.

Set data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2017) - hunaniaeth genedlaethol

Mae’r set data 2017 hunaniaeth genedlaethol nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Flynyddol.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
30/04/2018
Categorïau: Diweddariadau data