• This website is available in English

Newyddion

 • Vacancy image

  Sefydlwyd Data Cymru yn 2001 fel cwmni ym mherchnogaeth lawn llywodraeth leol i weithio gydag ac ar ran llywodraeth leol yng Nghymru ar faterion data ac ystadegau. Rydym yn gyfrifol am gasglu, coladu, dadansoddi a lledaenu ystod eang o ddata i gefnogi llywodraeth leol. Cynigiwn gyngor, hyfforddiant ac arweiniad ar ystod o bynciau sy’n ymwneud â defnydd data.

  Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu’r sefydliad ymhellach fel y pennwyd yn ein Cynllun Strategol a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Mae’r swyddi hyn yn rhan allweddol o’n cynllun.

  Rydym yn chwilio am dîm o bobl fedrus yn ystadegol i gyflawni elfen ystadegol ein rhaglen waith ac i ddatblygu’n cymorth i awdurdodau lleol ymhellach yn y maes hwn. Ar hyn o bryd rydym yn bwriadu llenwi pedair swydd:

  Pennaeth Ystadegau ac Ymchwil - Gradd 6 (£46,080 - £54,914) (Lawrlwytho y disgrifiad swydd)
  Uwch Ystadegydd - Gradd 5 (£37,451 - £45,558) (Lawrlwytho y disgrifiad swydd)
  Ystadegydd - Gradd 4 (£28,299 - £34,788) (Lawrlwytho y disgrifiad swydd)
  Ystadegydd dan hyfforddiant – Gradd 3 (£21,660 - £26,999) (Lawrlwytho y disgrifiad swydd)

  Lawrlwytho y fframwaith cymwyseddau.

  Gall pob un o’r swyddi olygu teithio o fewn Cymru a’r Deyrnas Unedig gyfan.

  Er nad yw’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi hyn, bydd yn cael ei ystyried yn fantais sylweddol.

  Am ragor o wybodaeth, neu i drafod y cyfle hwn, cysylltwch â Andrew Stephens, Cyfarwyddwr Gweithredol ar 029 2090 9500 neu e-bostiwch andrew.stephens@data.cymru.

  I wneud cais am y swydd hon, anfonwch gopi o’ch CV gyda llythyr sy’n esbonio’n fanwl sut rydych yn bodloni gofynion y swydd at Richard, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (richard.palmer@data.cymru) i gyrraedd erbyn canol dydd ar 4 Tachwedd 2019.

  Cynhelir cyfweliadau yn ein Swyddfa yng Nghaerdydd ar y dyddiadau canlynol:

  11 Tachwedd - Pennaeth Ystadegau ac Ymchwil
  21 Tachwedd – Uwch Ystadegydd
  22 Tachwedd – Ystadegydd a Ystadegydd dan Hyfforddiant

  Sylwch: Mae’n bosibl y bydd gofyn i ymgeiswyr sy’n cyrraedd y rhestr fer fod yn bresennol am y diwrnod cyfan.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 14% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Rydym wedi lansio’r datganiad diweddaraf i’n hofferyn Proffilio Lleoedd Cymru.

  Nod yr offeryn yw cefnogi awdurdodau lleol Cymru, Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a’u partneriaid i gynllunio a chyflenwi gwasanaethau, deall sut mae lleoedd yn newid dros amser a deall llesiant ar lefel gymunedol yn well. Mae’r offeryn yn cynnwys data am 192 o ddaearyddiaethau Ardal Adeiledig yr oedd ganddynt boblogaeth, adeg Cyfrifiad 2011, o 2,000 neu fwy.

  Yn sgîl lansiad llwyddiannus ein hofferyn beta yn gynharach eleni, rydym wedi parhau i dderbyn adborth gwerthfawr sydd wedi ein helpu i ddiweddaru a datblygu’r offeryn ymhellach, gan gynnwys:

  • Ychwanegu data am wasanaethau iechyd a llesiant;
  • Ychwanegu mwy o fapiau ar lefel LSOA i gynnig dadansoddiad am ardaloedd mwy o faint;
  • Y gallu i allforio neu argraffu siartiau at ddibenion adrodd; yn ogystal â
  • Diweddariadau mwy ffwythiannol.

  Mae gennym gynlluniau cyffrous yn yr arfaeth ar gyfer yr offeryn, gyda ffocws hirdymor ar ei botensial i gefnogi deall y data sy’n deillio o Gyfrifiad 2021. Yn y cyfamser, byddwn yn chwilio am fewnbwn oddi wrth ddefnyddwyr wrth i ni geisio ychwanegu rhagor o ddata ac estyn ei ymarferoldeb.

  Os oes gennych unrhyw feddyliau neu syniadau, neu os hoffech sgwrsio am yr offeryn, cysylltwch ag Tom.brame @data.cymru.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Data amcangyfrifon stoc annedd (2017-18 a 2018-19)

  Mae’r data ar gyfer 2017-18 a 2018-19 am amcangyfrifon stoc annedd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Nodwch fod y data am 2012-13 i 2016-17 hefyd wedi’u ddiwygio.

  Maint dosbarth cyfartalog (BAc 2018-19)

  Mae’r data ar gyfer BAc 2018-19 am faint dosbarth cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Disgyblion ag ysgolion (BAc 2018-19)

  Mae’r data ar gyfer BAc 2018-19 am disgyblion ag ysgolion ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Mudo (2017-2018)

  Mae ffigurau mudo 2017-2018 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Prisiau tai cyfartalog (Gorffennaf 2019)

  Mae’r data ar gyfer Gorffennaf 2019 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Anheddau yn ôl band treth gyngor (2019)

  Mae’r data ar gyfer 2019 am anheddau yn ôl band treth gyngor ar gael yn dilyn diweddariad yr Asiantaeth y Swyddfa Brisio.

  Data cyfraddau marwolaeth (2018)

  Mae data cyfraddau marwolaeth 2018 ar gael bellach yn dilyn rhyddhad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Arolwg Cenedlaethol Cymru (2018-19)

  Mae’r data diweddaraf o Arolwg Cenedlaethol Cymru ar gyfer y canran o bobl dros 75 oed sy’n defnyddio’r we at ddefnydd personol ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Awst 2019)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Awst 2019) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Data digwyddiadau tân, thanau â phresenoldeb a larymau mwg (2018-19)

  Mae’r data ar gyfer 2018-19 am ddigwyddiadau tân, thanau â phresenoldeb a larymau mwg nawr ar gael yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Absenoldeb o’r ysgol - Ysgolion Uwchradd (BAc 2018-19)

  Mae’r data ar gyfer 2018-19 am absenoldeb o’r ysgol mewn ysgolion uwchradd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Data genedigaethau byw (2018)

  Mae’r data ar gyfer 2018 am enedigaethau byw ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Data genedigaethau yn ôl oedran y fam (2018)

  Mae’r data ar gyfer 2018 am enedigaethau byw yn ôl oedran y fam ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwlado


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 10% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • Population

  Cyhoeddedd y Swyddfa Ystadegau Gwladol amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn 2018 ar 26 Mehefin 2019.

  Mae’r amcangyfrifon ar gael ar lefel blwyddyn oedran unigol ac awdurdod lleol. Rydym ni wedi eu cynnwys yn InfoBaseCymru fel bandiau oedran eang i’w gwneud yn haws eu defnyddio. Cysylltwch â ni os oes arnoch chi angen data am fandiau oedran gwahanol.

  Am fwy wybodaeth am ddata poblogaeth cysylltwch â Rhys Fidler.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 12% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Rydym wrth ein bodd ein bod wedi lansio aelod diweddaraf ein teulu o offer data – ProffilioLleoedd.Cymru

  Mae tystiolaeth ar sail lle yn hanfodol, i gynllunio a chyflenwi gwasanaethau ac i ddeall sut mae lleoedd yn newid dros amser. Mae hyn wedi denu ffocws cryfach mewn gwaith diweddar er mwyn deall llesiant ar lefel cymunedau’n well.

  Mae creu darlun o le a gallu gwahaniaethu ei nodweddion rhag nodweddion lleoedd eraill yn dod â’i heriau. Yn gyntaf, sut orau mae diffinio ein lleoedd mewn modd cyson, ar yr un pryd â darparu gwybodaeth ar sail ddaearyddol y bydd defnyddwyr gwasanaethau (a dinasyddion) yn eu hadnabod fel trefi, cymunedau, ac ati. Yn ail, her y data meintiol dibynadwy cyfyngedig sydd ar gael ar lefel islaw awdurdodau lleol.

  Rydym wedi treulio’r 18 mis diwethaf yn edrych ar beth allai fod yn bosibl, gan gynnwys datblygu offeryn peilot llwyddiannus fel ‘prawf o’r cysyniad’ yn gynnar yn 2018.

  IO ran diffinio ‘lle’, rydym wedi defnyddio daearyddiaeth Ardaloedd Adeiledig y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) a phenderfynu ar boblogaeth o 2,000 neu fwy yn ôl Cyfrifiad 2011. Ar gyfer y fersiwn beta, rydym wedi cynnwys set gychwynol o ddata am le. Lle bu’n bosibl rydym wedi ceisio sicrhau cysondeb â’r data y gwyddom eich bod chi a chydweithwyr yn ei ddefnyddio ar lefelau daearyddiaeth eraill. Ar gyfer ein trefi mwy o faint a’n dinasoedd, rydym wedi ychwanegu’r gallu i weld y data am is-ardaloedd (LSOAs). Gall defnyddwyr ddewis gweld data am le sy’n gymharydd hefyd.

  Mae gennym drefniadau cyffrous ar y gweill ar gyfer yr offeryn, gyda ffocws hirdymor ar ei botensial i gefnogi deall y data sy’n deillio i Gyfrifiad 2021. Yn y tymor byr, byddem yn croesawu’ch mewnbwn a’ch cyngor yn fawr iawn wrth i ni geisio ychwanegu rhagor o ddata ac estyn ei ymarferoldeb.

  Os oes gennych unrhyw feddyliau neu syniadau, neu os hoffech sgwrsio am yr offeryn, cysylltwch ag Andrew.Stephens@Data.Cymru


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Thriving Places Wales logo

  Lansiodd Data Cymru Llefydd Llewyrchus Cymru ym mis Ebrill 2018. Rydym bellach wedi diweddaru'r offeryn gyda data ar gyfer 2019.

  Mae ‘Llefydd Llewyrchus Cymru’ yn nifer cymharol achosion o amodau ar gyfer llesiant ac ansawdd bywyd ar lefel leol yng Nghymru. Seilir yr offeryn ar ardaloedd awdurdodau lleol yng Nghymru ond ni ddylai gael ei ddefnyddio’n arweiniad i berfformiad sefydliadau unigol, yn enwedig awdurdodau lleol unigol.

  Fel ag erioed, os hoffech gael rhagor o gymorth gyda’r data, os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr offeryn neu eisiau cefnogaeth i helpu i’w sefydlu yn eich man gwaith chi, cysylltu â Duncan Mackenzie.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 19% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor