• This website is available in English

Newyddion

 • People_population

  Ar 2 Tachwedd cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yr ail rownd o ddata o gyfrifiad 2021.

  Mae data demograffeg a mudo ar gael ar lefel awdurdodau lleol ac ardaloedd lleol. Mae’n cynnwys:

  • Pob aelwyd
  • Blwyddyn cyrraedd y DU
  • Hyd preswylio yn y DU
  • Pasbortau a ddelir
  • Gwlad enedigol
  • Poblogaeth breswyl arferol
  • Dwysedd poblogaeth
  • Strwythur oedran (bandiau oedran pum mlynedd) yn ôl rhyw
  • Statws priodasol
  • Strwythur oedran.

  I’ch helpu i ddefnyddio a deall y data, rydym ni wedi:

  Am ragor o wybodaeth am ddata’r cyfrifiad cysylltwch â Sam Sullivan.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Prisiau tai cyfartalog (Awst 2022)

  Mae’r data ar gyfer Awst 2022 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Gwariant refeniw gros (BAr 2021-22)

  Mae’r data ar gyfer 2021-22 am wariant refeniw gros ar gyfer awdurdodau lleol ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Medi 2022)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Medi 2022) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Statws cyflogaeth (rhyddhad Hydref 2022)

  Mae’r amcangyfrifon diweddaraf (Gorffennaf 2021 – Mehefin 2022) o statws cyflogaeth nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol.

  Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Ionawr 2023.

  Incwm gwario gros aelwydydd (2020)

  Mae’r data ar gyfer 2020 ar gyfer incwm gwario gros i aelwydydd bellach ar gael yn dilyn datganiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Nodwch fod y data ar gyfer 2004 i 2019 hefyd wedi'i ddiwygio.

  Busnesau yn ôl diwydiant (2022)

  Mae’r data at gyfer 2022 am fusnesau yn ôl diwydiant ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Busnesau yn ôl maint (2022)

  Mae’r data at gyfer 2022 am fusnesau yn ôl maint ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Data genedigaethau yn ôl oedran y fam (2021)

  Mae’r data ar gyfer 2021 am enedigaethau byw yn ôl oedran y fam ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Camdefnyddio sylweddau – diweddariad

  Mae’r data am 2020-21 ar gamddefnyddio sylweddau ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan GIG Cymru.

  Nodwch fod y data am 2016-17 i 2019-20 hefyd wedi’u ddiwygio.

  Data digwyddiadau tân, thanau â phresenoldeb a larymau mwg (2021-22)

  Mae’r data ar gyfer 2021-22 am ddigwyddiadau tân, thanau â phresenoldeb a larymau mwg nawr ar gael yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • Knowledge

  Mae’n bleser gennym gyhoeddi lansiad y ddwy gyntaf yn ein cyfres o Gymunedau Ymarfer â ffocws ar ddata. Nod y cymunedau hyn yw galluogi rhannu gwybodaeth, yn gadarnhaol ac yn adeiladol, ledled sector cyhoeddus Cymru am bob peth yn ymwneud â data. A hoffem ni eich gwahodd chi / eich sefydliad i gymryd rhan.

  Mae’r rhai cyntaf o’r Cymunedau Ymarfer, yn canolbwyntio ar:

  • PowerBI; a
  • Gwella mynediad i ddata.

  Mae Cymuned Ymarfer PowerBI ar gyfer unigolion sy’n gweithio yn sector cyhoeddus Cymru sector ac yn defnyddio PowerBI i greu a rhannu delweddiadau data, neu sy’n awyddus i wneud hynny. Fel aelod o’r gymuned, byddwch yn gallu creu cysylltiadau â defnyddwyr eraill PowerBI, rhannu gwybodaeth, gofyn cwestiynau a meithrin sgiliau.

  Yn yr un modd, mae Cymuned Ymarfer Gwella mynediad i ddata ar gyfer unigolion sy’n gweithio yn sector cyhoeddus Cymru ac sydd am annog a hwyluso mynediad gwell i ddata. Fel aelod o’r gymuned hon, byddwch yn creu cysylltiadau â chydweithwyr o’r un anian er mwyn rhannu, datblygu a hyrwyddo arfer da mewn perthynas â mynediad i ddata a rhannu data.

  Felly, os credwch y byddech chi’n elwa o fod yn rhan o’r cymunedau newydd cyffrous hyn, cymerwch gip ar ein tudalen we Cymunedau Ymarfer webpage am fanylion sut mae cymryd rhan.

  Edrychwn ymlaen at gysylltu â chi.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • People_population

  Cyhoeddwyd y gyfran gyntaf o ddata o gyfrifiad 2021 ar 28 Mehefin gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Mae data ar gael ar lefel awdurdodau lleol ac yn cynnwys

  • Poblogaeth breswyl arferol yn ôl rhyw a grŵp oedran 5-mlynedd;
  • Dwysedd y boblogaeth breswyl arferol; a
  • Nifer yr aelwydydd.

  I’ch helpu i ddefnyddio a deall y data, rydym wedi datblygu cyfres o adnoddau, sy’n cynnwys:

  Am ragor o wybodaeth am ddata’r cyfrifiad, cysylltwch â Sam Sullivan.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Ydych chi’n awyddus i ddysgu mwy am gasglu a defnyddio data? Ydych chi’n gweithio gyda data ac eisiau cael rhagor o werth ohono? Ydych chi’n ystyried ehangu’ch sgiliau?

  Rydym ni wedi datblygu cyfres o gyrsiau hyfforddiant a fydd yn eich cyflwyno i:

  • Ystadegau cryno
  • Cyflwyno data
  • Dylunio a dadansoddi arolygon
  • Cynllunio a chyflwyno grwpiau ffocws.

   

  Mae cyrsiau wedi'u hanelu at gydweithwyr llywodraeth leol. Sylwch fod uchafswm o ddau gynrychiolydd y cyngor. I gyd-fynd â’r hyfforddiant hwn, byddwn yn cyhoeddi cyfres o arweiniadau yn ogystal. Cynhaliwn ni 16 o sesiynau am ddim drwy gydol y flwyddyn; un o bob un y chwarter! 

  Gallwch chi gadw lle ar ein cyrsiau trwy gyfrwng Tocyn Cymru, ein partner trefnu lleoedd.

  Dewis arall, os oes gennych bedwar neu fwy o bobl o un sefydliad sy’n ymddiddori mewn mynychu cwrs, yw i ni gyflwyno’r hyfforddiant i chi ar adeg a dyddiad sy’n addas i chi, a fydd efallai’n fwy cyfleus a chost-effeithiol. Cysylltwch â Sam Sullivan os hoffech chi drafod eich gofynion chi’n fanylach.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Rydym wedi cyhoeddi ein dangosfwrdd data llesiant Cymru.

  Mae dangosfwrdd yn rhoi gwybodaeth am y cynnydd tuag at y nodau llesiant cenedlaethol gan gynnwys:

  • Cymru lewyrchus
  • Cymru gydnerth
  • Cymru sy’n fwy cyfartal
  • Cymru Iachach
  • Cymru o Gymunedau Cydlynus
  • Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynu
  • Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang.

  Dangosir data, lle bo’n bosibl, ar lefel awdurdodau lleol. Pan nad yw data lleol ar gael, dangosir data ar lefel Cymru. Ei nod yw helpu defnyddwyr i ddeall y sefyllfa bresennol mewn perthynas â phob un o’r dangosyddion a sut mae hyn yn amrywio dros amser a thros Gymru.

  O’r dudalen hafan gallwch chi ddewis unrhyw rai o’r nodau llesiant. Dangosir gwybodaeth am lesiant yn yr ardal honno i chi gan ddefnyddio chwech o fesurau’r nod dan sylw. Yna gallwch chi ddewis edrych ar yr holl ddata am y nod hwnnw neu ddewis nod arall.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Rydym wrth ein bodd i lansio amrediad o gyfleoedd hyfforddiant fel rhan o’n rhaglen adeiladu capasiti.

  Mae ein cyrsiau hyfforddiant yn cael eu harwain gan arbenigwyr yn eu maes a byddant yn cael eu cyflwyno ar-lein.

  Cymerwch eich amser i bori trwy ein cyfres o gyrsiau hyfforddiant, sy’n hoelio sylw ar:

  I gyd-fynd â’r hyfforddiant hwn, byddwn yn cyhoeddi cyfres o arweiniadau hefyd.

  Gallwch chi gadw lle ar ein cyrsiau trwy gyfrwng Tocyn Cymru, ein partner trefnu lleoedd. Dewis arall, os oes gennych bedwar neu fwy o bobl o un sefydliad sy’n ymddiddori mewn mynychu cwrs, yw i ni gyflwyno’r hyfforddiant i chi ar adeg a dyddiad sy’n addas i chi, a fydd efallai’n fwy cyfleus a chost-effeithiol.

  Cysylltwch â Sam Sullivan os hoffech chi drafod eich gofynion chi’n fanylach.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

 • Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Byddwn ar gau o 12:00 ar ddydd Gwener 24 Rhagfyr 2021.

  Byddwn yn ail agor ar ddydd Mawrth 4 Ionawr 2022. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost at ymholidau@data.cymru neu ffoniwch 029 2090 9500 a gadewch neges.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • DataCymru

  “Does dim y fath beth â methiant, dim ond profiadau dysgu” – Anon.

  Heddiw rydym wedi lansio ein rhaglen ddigwyddiadau gweminar, sy’n bwriadu hysbysu ac ysbrydoli.

  Yn ein gweminar cyntaf, “Deall gofynion sgiliau’r dyfodol: data ar gyfer y chwyldro gwyrdd”, bydd ein cydweithiwr Dan yn siarad am ei ymchwil mewn perthynas â’r galwadau am sgiliau sy’n debygol o godi gyda thwf cyflym yr economi werdd. Ymunwch â ni i ddysgu mwy am yr ymchwil, y data isorweddol ac archwilio rhai o’r prif ganfyddiadau.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor