• This website is available in English

Newyddion

 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach (2017)

  Mae'r Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach diweddaraf ar gyfer 2017 nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  2017-18 data PAMs Gwasanaethau Gwastraff ar gael

  Mae’r data 2017-18 PAMs Gwasanaethau Gwastraff nawr ar gael. 

  Dylai ymholiadau am y data gael eu hanfon at PIEnquiries.

  Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Medi 2018)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Medi 2018) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Prisiau tai cyfartalog (Awst 2018)

  Mae’r data ar gyfer Awst 2018 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Ailgylchu gwastraff (2017-18)

  Mae data 2017-18 am wastraff sy’n cael ei ailgylchu ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Statws cyflogaeth (rhyddhad Hydref 2018)

  Mae’r amcangyfrifon diweddaraf (Gorffennaf 2017 – Mehefin 2018) o statws cyflogaeth nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol. 

  Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Ionawr 2019.

  Gwariant refeniw gros (BAr 2017-18)

  Mae’r data ar gyfer 2017-18 am wariant refeniw gros ar gyfer awdurdodau lleol ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Ydych chi’n defnyddio data’r Dreth Gyngor ar lefel ardal fach?

  Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) yn adolygu pob agwedd ar ei chyhoeddiadau Ystadegau Swyddogol i sicrhau eu bod yn bodloni anghenion defnyddwyr. Ar hyn o bryd maent yn cynnal ymarfer ymgynghori ac nid ydynt yn cynhyrchu data am nifer yr eiddo fesul band Treth Gyngor ar lefel Ardal Gynnyrch Ehangach Is (LSOA) yn ystod y cyfnod ymgynghori. 

  Mae defnyddwyr yn cael eu gwahodd i roi adborth a sylwadau ar y tablau hyn, gan gynnwys eu defnydd a’u perthnasedd, drwy e-bostio statistics@voa.gsi.gov.uk

  Credwn fod data ar lefel ardal fach yn bwysig iawn ar gyfer penderfyniadau gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, felly byddwn yn ysgrifennu at yr Asiantaeth hefyd er mwyn gwneud achos dros ei barhad. Os byddai’n well gennych rannu eich defnydd chi ar y data gyda ni, byddwn yn ei gynnwys yn ein hymateb. Cysylltwch â ni drwy e-bostio ibc@data.cymru.

  Data cyfaint traffig (2017)

  Mae’r data ar gyfer 2017 am gyfaint traffig ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru. 

  Nodwch fod y data am 2014 hefyd wedi’u ddiwygio.

  Busnesau yn ôl diwydiant (2018)

  Mae’r data at gyfer 2018 am fusnesau yn ôl diwydiant ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Busnesau yn ôl maint (2018)

  Mae’r data at gyfer 2018 am fusnesau yn ôl maint ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Amcangyfrifon aelwydydd (2017)

  Mae’r data ar gyfer 2017 am amcangyfrifon aelwydydd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru. 

  Nodwch fod y data am 2012 i 2016 hefyd wedi’u ddiwygio.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • #

  O ganlyniad i’r galw llethol, mae cofrestru wedi CAU. Wrth i fwy na 150 o gynadleddwyr gofrestru, mae’r tîm yma wrthi’n cwblhau’r trefniadau terfynol ac yn paratoi deunyddiau ar gyfer y digwyddiad.

  Os oes gennych ddiddordeb o hyd mewn bod yn bresennol, anfonwch e-bost at Jodie Phillips ac ychwanegwn eich manylion at restr wrth gefn.

   

  Byddwn yn cynnal ein chweched Digwyddiad Hysbysrwydd Cenedlaethol ddydd Iau 22 Tachwedd 2018 yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

  Rydym ni wedi llunio rhaglen gyffrous gydag amrediad o bartneriaid cenedlaethol
   

  Beth yw’r pwnc?

  Mae deddfwriaeth newydd, disgwyliadau newydd a dulliau gwahanol o weithio yn golygu bod angen i’r sawl sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru feddwl yn wahanol am sut maent yn gwerthuso ac yn mesur effeithiolrwydd ac effaith polisïau, gweithredoedd ac ymyriadau. Bydd y digwyddiad hwn yn edrych ar beth mae hyn yn ei olygu, yn cynnig syniadau ac atebion ymarferol ac yn dangos sut allai’r rhain gael eu cymhwyso. Hefyd bydd cyfle i gwestiynau ac ystyriaethau’r cynadleddwyr ar y pwnc hwn gael eu codi a’u trafod.

  Pwy ddylai fynychu?

  Dylech chi fynychu os ydych:

  • Yn chwarae rôl arweiniol mewn corff cyhoeddus, bwrdd gwasanaethau cyhoeddus neu gorff arall sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus.
  • Yn gyfrifol am gyflwyno, neu gefnogi, cynlluniau llesiant - gan gynnwys y cynlluniau ardal a chynlluniau llesiant lleol.
  • Eisiau gwybod mwy am fesur a gwerthuso effaith polisïau ac ymyriadau.

  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • FS Logo

  Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 1% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • IBC Logo

  Mae wedi dod i’n sylw yma yn Data Cymru (Uned Ddata ~ Cymru gynt) bod ein hen gyfeiriadau e-bost (@dataunitwales.gov.uk) yn cael eu defnyddio i anfon sbam/post a allai fod yn faleisus.

  Byddwch yn wyliadwrus o bost sy’n cael ei anfon oddi wrth aelod.staff @dataunitwales.gov.uk – bellach byddai post yn dod oddi wrth staff.member@data.cymru.

  Fel arfer mae’r negeseuon e-bost hyn yn cynnwys camgymeriadau sillafu – nid yw ein llofnod Data Cymru ynddynt – a byddent  obosib yn cynnwys ffeiliau zip/pdf. Byddwch yn wyliadwrus gyda negeseuon e-bost sy’n honni dod oddi wrth ein hen gyfeiriad e-bost @dataunitwales.gov.uk, a byddwch yn dawel eich meddwl hefyd nad ydym wedi cael ein cyfaddawdu.

  Cysylltwch â ni oes oes gennych chi unrhyw amheuon.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • FS LogoCafodd adroddiad am ddata gweithlu arbenigol AAA awdurdodau lleol ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru yng Ngorffennaf 2018.

  Cawsom ein comisiynu i gasglu data gweithlu gwasanaethau arbenigol AAA awdurdodau lleol a chynnal dadansoddiad. Mae’r adroddiad llawn ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

  Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Suzanne Draper.

   


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Cyhoeddiad
 • FS Logo

  Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 4% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  Chris Beck

  Categorïau: Diweddariadau data
 • WfBGwyddom i gyd mai gweithlu corff yw ei ased mwyaf gwerthfawr. Mae hyn yn arbennig o wir yn y sector cyhoeddus lle mae’r mwyafrif o weithwyr yn uniongyrchol gyfrifol am gefnogi unigolion a chymunedau i ffynnu. O ddarparu addysg o’r radd flaenaf i’ch plant a gwneud yn siŵr bod eich ardal leol yn ddiogel ac yn lân, i sicrhau bod y sawl sydd angen gofal a chymorth yn eu derbyn, mae’r unigolion hyn yn chwarae rhan allweddol mewn ein helpu ni i gyflawni llesiant. Oni fyddai’n braf gwybod mwy am y gweithlu sy’n chwarae rhan mor bwysig yn ein bywydau ni i gyd? Wel, does dim angen edrych ymhellach…

  Cysylltu’r enwau â’r wynebau…

  Wel, ddim yn union, ond yr wythnos hon rydym ni wedi cyhoeddi set ddata ‘Gweithlu awdurdodau lleol’ newydd yn InfoBaseCymru. Mae’r set ddata, a welir dan thema ‘Llywodraeth leol’, yn rhoi rhywfaint o wybodaeth bennawd am weithlu pob un o awdurdodau lleol Cymru, gan gynnwys eu hoedran, eu rhywedd a’u cyflog. Bydd yn eich helpu i ddeall nodweddion y gweithlu presennol a sut allai’r sefyllfa newid yn y dyfodol.

  Ac yn ogystal…

  Mae’r data wedi cael ei gyhoeddi fel data agored o dan delerau Trwydded Llywodraeth Agored (OGL), sy’n golygu bod y data yn glir ac yn hygyrch er mwyn i unrhyw un gael ei ddefnyddio, ei ailddefnyddio a/neu ei ddefnyddio at ddiben arall yn rhad ac am ddim ac mewn unrhyw fformat a ddewisant.

  Mae’n rhan o fenter ehangach i ddatgelu data am y gweithlu ar draws y sector cyhoeddus i gyd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r un wybodaeth am eu gweithlu hwythau hefyd a disgwyliwn i gyrff eraill drefnu bod eu data ar gael yn ystod y misoedd nesaf. Mae gwybodaeth bellach am y fenter hon ar gael ym mlog ‘Data a Digidol’ diweddar Llywodraeth Cymru.

  Gallwch weld data gweithlu awdurdodau lleol yn InfoBaseCymru.

  Mae data Llywodraeth Cymru ar gael yn StatsWales.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • Population

  Cyhoeddedd y Swyddfa Ystadegau Gwladol amcangyfrifon poblogaeth canol y flwyddyn 2017 ar 28 Mehefin 2018.

  Mae’r amcangyfrifon ar gael ar lefel blwyddyn oedran unigol ac awdurdod lleol. Rydym ni wedi eu cynnwys yn InfoBaseCymru fel bandiau oedran eang i’w gwneud yn haws eu defnyddio. Cysylltwch â ni os oes arnoch chi angen data am fandiau oedran gwahanol.

  Am fwy wybodaeth am ddata poblogaeth cysylltwch â Jenny Murphy.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • CandidatesMae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad sy’n crynhoi nodweddion demograffig cynghorwyr etholedig ac ymgeiswyr na chawsant eu hethol am etholiadau llywodraeth leol yn 2017.

  Yn unol â Mesurau Llywodraeth Leol 2011, cefnogom ni awdurdodau lleol i gynnal arolwg o gynghorwyr ac ymgeiswyr llywodraeth leol yn ystod, ac yn dilyn, etholiadau lleol Mai 2017. Mae’r arolwg yn cynnig gwybodaeth am broffil demograffig cynghorwyr ac ymgeiswyr awdurdodau lleol. Cafodd yr un arolwg ei gynnal yn 2012 hefyd.

  Am ragor o wybodaeth am yr arolwg neu adroddiad, cysylltwch â Jenny.Murphy@Data.Cymru.

   


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Cyhoeddiad
 • Free Swimming1 Logo

  Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos lleihad o 12% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor