• This website is available in English

Newyddion

 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Arolwg Cenedlaethol Cymru – dangosyddion wedi eu diweddaru

  Mae’r dangosyddion canlynol o Arolwg Cenedlaethol Cymru wedi cael eu diweddaru yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Iechyd cyffredinol

  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd cyffredinol yn dda neu’n dda iawn;
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd cyffredinol yn weddol;
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd cyffredinol yn wael neu’n wael iawn;
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod ganddynt unrhyw salwch hirdymor;
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd “yn gyfyngus o gwbl”; a
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd “yn gyfyngus iawn”.

  Cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Tachwedd 2021)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Tachwedd 2021) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Data tipio-anghyfreithlon (2020-21)

  Mae data tipio-anghyfreithlon ar gyfer 2020-21 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Prisiau tai cyfartalog (Hydref 2021)

  Mae’r data ar gyfer Hydref 2021 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Digartrefedd (2020-21)

  Mae data 2020-21 am ddigartrefedd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Data adeiladau o’r newydd (2020-21)

  Mae data adeiladau o’r newydd 2020-21 ar gael bellach yn dilyn rhyddhad gan Lywodraeth Cymru.

  Data genedigaethau byw (2020)

  Mae’r data ar gyfer 2020 am enedigaethau byw ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data

 • Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Byddwn ar gau o 12:00 ar ddydd Gwener 24 Rhagfyr 2021.

  Byddwn yn ail agor ar ddydd Mawrth 4 Ionawr 2022. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost at ymholidau@data.cymru neu ffoniwch 029 2090 9500 a gadewch neges.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • DataCymru

  “Does dim y fath beth â methiant, dim ond profiadau dysgu” – Anon.

  Heddiw rydym wedi lansio ein rhaglen ddigwyddiadau gweminar, sy’n bwriadu hysbysu ac ysbrydoli.

  Yn ein gweminar cyntaf, “Deall gofynion sgiliau’r dyfodol: data ar gyfer y chwyldro gwyrdd”, bydd ein cydweithiwr Dan yn siarad am ei ymchwil mewn perthynas â’r galwadau am sgiliau sy’n debygol o godi gyda thwf cyflym yr economi werdd. Ymunwch â ni i ddysgu mwy am yr ymchwil, y data isorweddol ac archwilio rhai o’r prif ganfyddiadau.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • DataCymru

  Rydym ni wedi cyhoeddi tabl cyfeirio daeryddiaethau i’ch helpu i ddeall pa awdurdod lleol, ward neu fwrdd iechyd lleol mae cod post ynddo. Rydym wedi trefnu bod hwn ar gael o ganlyniad i alw gan ddefnyddwyr a oedd yn dymuno defnyddio’r wybodaeth hon e.e. canolfannau brechu, er mwyn deall pa awdurdod lleol /bwrdd iechyd lleol mae cod post rhywun yn perthyn iddo.

  Mae’r tabl hwn yn cynnwys enwau, disgrifiadau, a chodau adnabod daearyddiaethau ystadegol Cymru, o’r cod post trwodd i’r bwrdd iechyd lleol, a sut maent yn ymwneud â’i gilydd.

  Mae’r data yn cael ei ddiweddaru’n chwarterol yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

  Gallwch weld y tabl yn ein hofferynnau DataAgoredCymru ac InfoBaseCymru.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Thriving Places Wales logo

  Mae diweddariad 2021 Llefydd Llewyrchus Cymru ar gael nawr. Mae’r offeryn yn cynnig mesur o lefel bresenoldeb yr amodau sy’n cefnogi llesiant ar draws ardaloedd awdurdodau lleol.

  Mae’r sgoriau’n mesur amodau ar gyfer llesiant ledled Cymru ar lefel ardaloedd awdurdodau lleol. Nid ydynt yn adlewyrchu perfformiad unrhyw sefydliad, na grŵp o sefydliadau, o fewn yr ardaloedd hyn.

  Mae’r offeryn, a ddatblygwyd ar y cyd â’r Ganolfan dros Lefydd Llewyrchus (Saesneg yn unig), yn cynnig fframwaith adrodd cadarn i gefnogi’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau i ddeall llesiant yn eu hardal nhw.

  Seilir yr offeryn ar flynyddoedd lawer o waith datblygu mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr o bob rhan o’r byd, academyddion, ymarferwyr a chymunedau lleol amrywiol. Yr amodau sydd wedi’u cynnwys y fframwaith yw’r rhai y dangoswyd eu bod bwysicaf i unigolion, cymunedau ac ardaloedd ffynnu. Maent yn diffinio llesiant cynaliadwy fel rhywbeth sy’n cynnig cyfleoedd cyfartal i ffynnu i’r genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol. Mae’r offeryn yn cynnig golwg amgen ar lesiant o’i gymharu â mynegeion sy’n seiliedig ar arian ac amddifadedd.

  Mae dadansoddiad hefyd i gyd-fynd â’r sgoriau a gall defnyddwyr greu cerdyn sgôr pdf am eu hardal awdurdod lleol eu hun.

  Fel ag erioed, os hoffech gael rhagor o gymorth gyda’r data, os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr offeryn neu eisiau cefnogaeth i helpu i’w sefydlu yn eich man gwaith chi, cysylltu â Duncan Mackenzie.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • DataCymru

  Mae CACI wedi cysylltu â ni gyda chynnig i gefnogi awdurdodau lleol Cymru yn yr amseroedd unigryw hyn. Mae CACI yn cynhyrchu amrediad o setiau data masnachol, gan gynnwys Acorn, Household Acorn, Wellbeing Acorn a Vulnerability Indicators, sy’n gallu cael eu defnyddio i ddeall eich cymunedau’n well ar lefel daearyddiaethau bach.

  Mae’r rhain ar gael ar sail fasnachol fel arfer, ond mae CACI bellach yn trefnu bod y data hwn ar gael am ddim i awdurdodau lleol a sefydliadau'r sector cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr, i’ch helpu i nodi pobl agored i niwed yn eich cymunedau. Mae’r cynnig hwn yn ymestyn tan ddiwedd mis Chwefror 2021 i ddechrau a bydd yn ymdrin â gwaith sy'n gysylltiedig â COVID yn unig. Fe fydd urhyw gytundeb yn y dyfodol rhyngoch chi a CACI.

  Mae rhagor o wybodaeth am gael gafael ar y data hwn ar gael ar wefan (Saesneg yn unig), CACI, gan gynnwys manylion am sut i gofrestru.

  Sylwch: os ydych chi eisoes yn rhan o’r cytundeb consortiwm presennol sydd gennym ni â CACI, mae’r cynnig hwn yn sefyll ar wahân i’r cytundeb hwnnw ac ni fydd yn cael unrhyw effaith arno.

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, cysylltwch â CACI drwy eu gwefan (Saesneg yn unig) neu â Duncan MacKenzie.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Rydym wedi lansio’r datganiad diweddaraf i’n hofferyn Proffilio Lleoedd Cymru.

  Nod yr offeryn yw cefnogi awdurdodau lleol Cymru, Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a’u partneriaid i gynllunio a chyflenwi gwasanaethau, deall sut mae lleoedd yn newid dros amser a deall llesiant ar lefel gymunedol yn well. Mae’r offeryn yn cynnwys data am 192 o ddaearyddiaethau Ardal Adeiledig (BUA) gyda poblogaeth Cyfrifiad 2011 o 2,000 neu fwy.

  Yn sgîl lansiad llwyddiannus ein hofferyn yn 2019, rydym wedi parhau i ddiweddaru a datblygu’r offeryn ymhellach, mae’r datganiad diweddaraf yn cynnwys:

  • mapio gorsafoedd trenau a data am gymudwyr;
  • cysylltu’r gwasanaethau iechyd a llesiant lleol â chyfeiriadur Dewis Cymru;
  • ychwanegu data MALlC 2019;
  • gwelliannau i fetadata’r Cyfrifiad; yn ogystal â
  • diweddariadau ymarferol eraill.

  Mae gennym gynlluniau cyffrous yn yr arfaeth ar gyfer yr offeryn, gyda ffocws hirdymor ar ei botensial i gefnogi deall y data sy’n deillio o Gyfrifiad 2021. Yn y cyfamser, byddwn yn chwilio am fewnbwn oddi wrth ddefnyddwyr wrth i ni geisio ychwanegu rhagor o ddata ac estyn ei ymarferoldeb.

  Os oes gennych unrhyw feddyliau neu syniadau, neu os hoffech sgwrsio am yr offeryn, cysylltwch ag Tom.brame @data.cymru.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • IBC Logo

  Mae graddau Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) a data’r dangosyddion ar gael bellach yn InfoBaseCymru.

  Mae 1,909 o’r Ardaloedd hyn yng Nghymru, ar draws y 22 awdurdod lleol. Maent yn cael eu graddio o’r mwyaf amddifad i’r lleiaf amddifad yn erbyn yr wyth parth amddifadedd (Incwm, Cyflogaeth, Iechyd, Addysg, Mynediad i Wasanaethau, Diogelwch Cymunedol, yr Amgylchedd Ffisegol a Thai) yn ogystal ag am eu hamddifadedd cyffredinol.

  Mae pob parth yn cynnwys nifer o ddangosyddion ac mae data am y dangosyddion ar gael hefyd ochr yn ochr â graddau’r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is.

  Mae’r data a’r graddau yn ffynhonnell werthfawr gwybodaeth er mwyn i awdurdodau lleol, cyrff cyhoeddus, y sawl sy’n llunio polisi a’r cyhoedd ddeall sut mae amddifadedd yn bodoli ledled Cymru.

  I gyrchu’r data, ewch i InfoBaseCymru.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 7% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor