• This website is available in English

Newyddion

 • Vacancy image

  Sefydlwyd Data Cymru yn 2001 fel cwmni ym mherchnogaeth lawn llywodraeth leol i weithio gydag ac ar ran llywodraeth leol yng Nghymru ar faterion data ac ystadegau. Rydym yn gyfrifol am gasglu, coladu, dadansoddi a lledaenu ystod eang o ddata i gefnogi llywodraeth leol. Cynigiwn gyngor, hyfforddiant ac arweiniad ar ystod o bynciau sy’n ymwneud â defnydd data.

  Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu’r sefydliad ymhellach fel y pennwyd yn ein Cynllun Strategol a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Mae’r swyddi hyn yn rhan allweddol o’n cynllun.

  Rydym yn chwilio am dîm o bobl fedrus yn ystadegol i gyflawni elfen ystadegol ein rhaglen waith ac i ddatblygu’n cymorth i awdurdodau lleol ymhellach yn y maes hwn. Ar hyn o bryd rydym yn bwriadu llenwi dwy swydd:

  Uwch Ystadegydd - Gradd 5 (£37,451 - £45,558) (Lawrlwytho y disgrifiad swydd)
  Ystadegydd - Gradd 4 (£28,299 - £34,788) (Lawrlwytho y disgrifiad swydd)
   

  Lawrlwytho y fframwaith cymwyseddau.

  Gall pob un o’r swyddi olygu teithio o fewn Cymru a’r Deyrnas Unedig gyfan.

  Er nad yw’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi hyn, bydd yn cael ei ystyried yn fantais sylweddol.

  Am ragor o wybodaeth, neu i drafod y cyfle hwn, cysylltwch â Andrew Stephens, Cyfarwyddwr Gweithredol ar 029 2090 9500 neu e-bostiwch Andrew.stephens@data.cymru.

  I wneud cais am y swydd hon, anfonwch gopi o’ch CV gyda llythyr sy’n esbonio’n fanwl sut rydych yn bodloni gofynion y swydd at Richard Palmer, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Richard.palmer@data.cymru), i gyrraedd erbyn canol dydd ar ddydd Mawrth 28 Gorffennaf 2020 fan bellaf.

  Bydd rhith-gyfweliadau yn cael eu cynnal ar:

  12 Awst – Uwch Ystadegydd
  14 Awst – Ystadegydd


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Allyriadau carbon (2018)

  Mae’r data ar gyfer 2018 am allyriadau carbon ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol.

  Nodwch fod y data am 2005 i 2017 hefyd wedi’u ddiwygio.

  Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Mai 2020)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Mai 2020) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Cyrhaeddiad disgyblion – CA4 (BA 2018-19)

  Mae’r data canlynol am gyrhaeddiad disgyblion CA4 wedi cael ei ddiweddaru ar gyfer 2018-19 yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru:

  Cyrhaeddiad disgyblion (BA 2018-19)

  Mae’r data canlynol am gyrhaeddiad disgyblion wedi cael ei ddiweddaru ar gyfer 2018-19 yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru:

  • % y disgyblion 17 oed yn symud ymlaen at gyfaint sy'n gyfwerth â 2 lefel A a wnaeth lwyddo â throthwy Lefel 3.

  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • DataCymru

  Mae CACI wedi cysylltu â ni gyda chynnig i gefnogi awdurdodau lleol Cymru yn yr amseroedd unigryw hyn. Mae CACI yn cynhyrchu amrediad o setiau data masnachol, gan gynnwys Acorn, Household Acorn a Wellbeing Acorn, sy’n gallu cael eu defnyddio i ddeall eich cymunedau’n well ar lefel daearyddiaethau bach.

  Mae’r rhain ar gael ar sail fasnachol fel arfer, ond mae CACI bellach yn trefnu bod y data hwn ar gael am ddim i awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr, i’ch helpu i nodi pobl agored i niwed yn eich cymunedau. Mae’r cynnig hwn yn ymestyn tan ganol Mehefin i ddechrau a bydd unrhyw gytundeb yn y dyfodol rhyngoch chi a CACI.

  Mae rhagor o wybodaeth am gael gafael ar y data hwn ar gael ar wefan (Saesneg yn unig), CACI, gan gynnwys manylion am sut i gofrestru.

  Sylwch: os ydych chi eisoes yn rhan o’r cytundeb consortiwm presennol sydd gennym ni â CACI, mae’r cynnig hwn yn sefyll ar wahân i’r cytundeb hwnnw ac ni fydd yn cael unrhyw effaith arno.

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, cysylltwch â CACI drwy eu gwefan (Saesneg yn unig) neu â Duncan MacKenzie.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Rydym wedi lansio’r datganiad diweddaraf i’n hofferyn Proffilio Lleoedd Cymru.

  Nod yr offeryn yw cefnogi awdurdodau lleol Cymru, Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a’u partneriaid i gynllunio a chyflenwi gwasanaethau, deall sut mae lleoedd yn newid dros amser a deall llesiant ar lefel gymunedol yn well. Mae’r offeryn yn cynnwys data am 192 o ddaearyddiaethau Ardal Adeiledig (BUA) gyda poblogaeth Cyfrifiad 2011 o 2,000 neu fwy.

  Yn sgîl lansiad llwyddiannus ein hofferyn yn 2019, rydym wedi parhau i ddiweddaru a datblygu’r offeryn ymhellach, mae’r datganiad diweddaraf yn cynnwys:

  • mapio gorsafoedd trenau a data am gymudwyr;
  • cysylltu’r gwasanaethau iechyd a llesiant lleol â chyfeiriadur Dewis Cymru;
  • ychwanegu data MALlC 2019;
  • gwelliannau i fetadata’r Cyfrifiad; yn ogystal â
  • diweddariadau ymarferol eraill.

  Mae gennym gynlluniau cyffrous yn yr arfaeth ar gyfer yr offeryn, gyda ffocws hirdymor ar ei botensial i gefnogi deall y data sy’n deillio o Gyfrifiad 2021. Yn y cyfamser, byddwn yn chwilio am fewnbwn oddi wrth ddefnyddwyr wrth i ni geisio ychwanegu rhagor o ddata ac estyn ei ymarferoldeb.

  Os oes gennych unrhyw feddyliau neu syniadau, neu os hoffech sgwrsio am yr offeryn, cysylltwch ag Tom.brame @data.cymru.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • IBC Logo

  Mae graddau Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) a data’r dangosyddion ar gael bellach yn InfoBaseCymru.

  Mae 1,909 o’r Ardaloedd hyn yng Nghymru, ar draws y 22 awdurdod lleol. Maent yn cael eu graddio o’r mwyaf amddifad i’r lleiaf amddifad yn erbyn yr wyth parth amddifadedd (Incwm, Cyflogaeth, Iechyd, Addysg, Mynediad i Wasanaethau, Diogelwch Cymunedol, yr Amgylchedd Ffisegol a Thai) yn ogystal ag am eu hamddifadedd cyffredinol.

  Mae pob parth yn cynnwys nifer o ddangosyddion ac mae data am y dangosyddion ar gael hefyd ochr yn ochr â graddau’r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is.

  Mae’r data a’r graddau yn ffynhonnell werthfawr gwybodaeth er mwyn i awdurdodau lleol, cyrff cyhoeddus, y sawl sy’n llunio polisi a’r cyhoedd ddeall sut mae amddifadedd yn bodoli ledled Cymru.

  I gyrchu’r data, ewch i InfoBaseCymru.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 7% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

 • Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 14% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Rydym wedi lansio’r datganiad diweddaraf i’n hofferyn Proffilio Lleoedd Cymru.

  Nod yr offeryn yw cefnogi awdurdodau lleol Cymru, Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a’u partneriaid i gynllunio a chyflenwi gwasanaethau, deall sut mae lleoedd yn newid dros amser a deall llesiant ar lefel gymunedol yn well. Mae’r offeryn yn cynnwys data am 192 o ddaearyddiaethau Ardal Adeiledig yr oedd ganddynt boblogaeth, adeg Cyfrifiad 2011, o 2,000 neu fwy.

  Yn sgîl lansiad llwyddiannus ein hofferyn beta yn gynharach eleni, rydym wedi parhau i dderbyn adborth gwerthfawr sydd wedi ein helpu i ddiweddaru a datblygu’r offeryn ymhellach, gan gynnwys:

  • Ychwanegu data am wasanaethau iechyd a llesiant;
  • Ychwanegu mwy o fapiau ar lefel LSOA i gynnig dadansoddiad am ardaloedd mwy o faint;
  • Y gallu i allforio neu argraffu siartiau at ddibenion adrodd; yn ogystal â
  • Diweddariadau mwy ffwythiannol.

  Mae gennym gynlluniau cyffrous yn yr arfaeth ar gyfer yr offeryn, gyda ffocws hirdymor ar ei botensial i gefnogi deall y data sy’n deillio o Gyfrifiad 2021. Yn y cyfamser, byddwn yn chwilio am fewnbwn oddi wrth ddefnyddwyr wrth i ni geisio ychwanegu rhagor o ddata ac estyn ei ymarferoldeb.

  Os oes gennych unrhyw feddyliau neu syniadau, neu os hoffech sgwrsio am yr offeryn, cysylltwch ag Tom.brame @data.cymru.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 10% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data