• This website is available in English

Newyddion

 • Vacancy imageMae gennym y swydd wag dilynol ar hyn o bryd:

  Gradd 5 - Pennaeth Ystadegau a Dulliau Ymchwil - (£37,451 - £45,558) - Parhaol. Mae’n bosibl yr ystyriwn lenwi’r swydd hon drwy secondiad tymor penodedig tan 31 Mawrth 2021.

  I wneud cais am y swydd yma , anfonwch gopi o’ch CV ynghyd â llythyr sy’n esbonio’n fanwl sut rydych yn bodloni'r gofynion at Richard Palmer i gyrraedd erbyn canol dydd, 30 Mai 2019 fan bellaf. 

  Lawrlwytho y fframwaith cymwyseddau.

  Am ragor o wybodaeth, neu i drafod y cyfleoedd yma, cysylltwch â Andrew Stephens,Cyfarwyddwr Gweithredol, ar 029 2090 9500 neu drwy’r e-bost andrew.stephens@data.cymru


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Thriving Places Wales logo

  Lansiodd Data Cymru Llefydd Llewyrchus Cymru ym mis Ebrill 2018. Rydym bellach wedi diweddaru'r offeryn gyda data ar gyfer 2019.

  Mae ‘Llefydd Llewyrchus Cymru’ yn nifer cymharol achosion o amodau ar gyfer llesiant ac ansawdd bywyd ar lefel leol yng Nghymru. Seilir yr offeryn ar ardaloedd awdurdodau lleol yng Nghymru ond ni ddylai gael ei ddefnyddio’n arweiniad i berfformiad sefydliadau unigol, yn enwedig awdurdodau lleol unigol.

  Fel ag erioed, os hoffech gael rhagor o gymorth gyda’r data, os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr offeryn neu eisiau cefnogaeth i helpu i’w sefydlu yn eich man gwaith chi, cysylltu â Duncan Mackenzie.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Mawrth 2019)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Mawrth 2019) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Statws cyflogaeth (rhyddhad Ebrill 2019)

  Mae’r amcangyfrifon diweddaraf (Ionawr 2018 – Rhagfyr 2018) o statws cyflogaeth nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol. 

  Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Gorffennaf 2019.

  Prisiau tai cyfartalog (Chewfror 2019)

  Mae’r data ar gyfer Chewfror 2019 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Setiau data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2018) - cymwysterau pobl oedran gweithio

  Mae setiau data 2018 ar gyfer cymwysterau pobl oedran gweithio ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth. 

  Nodwch fod y data am 2012 i 2017 hefyd wedi’u ddiwygio.

  Data rhaglen mesur plant AY 2017-18

  Mae’r data o’r rhaglen mesur plant wedi’u diweddaru ar gyfer BAc 2017-18 yn dilyn cyhoeddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r data yn cynnwys canfyddiadau o fesuriadau plant blwyddyn dderbyn pedair i bum mlwydd oed yn ystod y flwyddyn academaidd. 

  • % y bechgyn 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew 
  • % y merched 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew 
  • % y plant 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew 

  Dengys y data fod 26.4% o blant yn Nghymru yn ordrwm neu’n ordew yn 2017-18, o’u cymharu ag 27.1% yn 2016-17.

  Arolwg Cenedlaethol Cymru – dangosyddion wedi eu diweddaru

  Mae’r dangosyddion canlynol o Arolwg Cenedlaethol Cymru wedi cael eu diweddaru yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru. 

  Iechyd Cyffredinol 

  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod ganddynt unrhyw salwch hirdymor;
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd cyffredinol yn wael neu’n wael iawn; 
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd cyffredinol yn weddol; 
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd cyffredinol yn dda neu’n dda iawn; 
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd “yn gyfyngus iawn”; a 
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd “yn gyfyngus o gwbl”. 


  Afiechyd 

  • % yr oedolion 16+ oed a nododd anhwylderau’r galon a chylchrediad y gwaed; 
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod ganddynt anhwylder(au) meddwl; a 
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod ganddynt anhwylder anadlu.

  Set data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2018) - hunaniaeth genedlaethol

  Mae’r set data 2018 hunaniaeth genedlaethol nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Flynyddol. 

  Nodwch fod y data am 2012 i 2017 hefyd wedi’u ddiwygio.

  Data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2018) - ethnigrwydd

  Mae setiau data 2018 ar gyfer ethnigrwydd ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth. 

  Nodwch fod y data am 2012 i 2017 hefyd wedi’u ddiwygio.

  Setiau data Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2018) - Sgiliau iaith Gymraeg

  Mae’r data 2018 ar gyfer sgiliau iaith Gymraeg ar gael bellach yn sgîl diweddaru’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn ddiweddar. 

  Nodwch fod y data am 2012 i 2017 hefyd wedi’u ddiwygio.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 19% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • PAMs guidanceYn ddiweddar rydym wedi cyhoeddi canllawiau Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus (PAMs) 2019-20.

  Mae’r set ddata hon wedi cael ei datblygu gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen dan arweiniad Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), mewn ymgynghoriaeth ag awdurdodau lleol, ac mae’n ceisio cynnig trosolwg eglur a syml o berfformiad llywodraeth leol.

  Mae’r canllawiau yn cynnwys diffiniadau manwl ar gyfer pob mesur, gan gynnwys canllawiau cynhwysfawr am y mesurau hynny y byddwn yn casglu’n uniongyrchol gan awdurdodau lleol. Rydym hefyd wedi cynnwys gwybodaeth ar sut y gall pob un o’r PAMs yn helpu awdurdodau lleol i ddangos sut maent yn cyfrannu at y saith nod llesiant.

  Dylai ymholiadau am y dangosyddion PAMs neu’r canllawiau gael eu hanfon at pienquiries@data.cymru  Categorïau: Cyhoeddiad
 • Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos lleihad o 4% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Evaluation

  Ydych chi’n deall y gwahaniaeth rydych yn ei wneud? Ydych chi’n gwybod beth sy’n gweithio? Allwch chi ddangos effaith eich strategaethau, polisïau neu ymyriadau?

  Os yw’r cwestiynau hyn yn swnio’n gyfarwydd, yna mae’n debyg y byddwch am ymgymryd â gwerthuso i roi’r atebion i chi. I gefnogi’r sawl sy’n ymgymryd â gwerthuso, rydym wedi lansio Canllaw i Werthuso. Mae’r canllaw, a gafodd ei ddatblygu gyda chefnogaeth partneriaid cenedlaethol, yn gyflwyniad i werthuso ac yn disgrifio’r camau a’r ffactorau allweddol mae angen eu cymryd i ystyriaeth wrth gynllunio gwerthusiad.

  Nid yw’r canllaw yn ceisio bod yn ffynhonnell ddiffiniadol gwybodaeth am werthuso. Ei nod yw trafod y cysyniadau a’r derminoleg allweddol, gan gynnwys mathau o werthuso, sylfeini tystiolaeth ac opsiynau o ran mesur. Mae’n bwriadu cyfleu’r camau angenrheidiol mae eu hangen ar gyfer gwerthusiad effeithiol a chymesur. Hefyd mae’n eich cyfeirio at arweiniad a chymorth pellach. Ein bwriad yw datblygu’r canllaw ymhellach wrth i’r sector cyhoeddus esblygu wrth ddeall a defnyddio gwerthuso.

  Yn ogystal â’r canllaw, gallwn helpu partneriaid gyda’u gwerthusiadau, boed eich helpu i gynllunio’ch gwaith gwerthuso neu eich helpu gyda’ch gweithgarwch manwl.

  Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am sut allwn eich cefnogi chi, cysylltwch â ni. Rydym yma i helpu!


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • NIE2018

  Edrychodd ein digwyddiad 2018 ‘Ydym ni’n gwneud gwahaniaeth? Deall ein heffaith ar lesiant‘, a gynhaliwyd ar 22 Tachwedd, ar sut roedd deddfwriaeth newydd, disgwyliadau newydd a dulliau gwahanol o weithio yn golygu bod angen i’r sawl sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru feddwl yn wahanol am sut maent yn gwerthuso ac yn mesur effeithiolrwydd ac effaith polisïau, gweithredoedd ac ymyriadau. Roedd y diwrnod yn cynnwys ystod eang o sesiynau addysgiadol a rhyngweithiol, a’u bwriad oedd rhoi atebion a syniadau ymarferol i gynadleddwyr iddynt eu defnyddio o fewn eu sefydliadau eu hunain.

  Roedd gennym ddau siaradwr i’r cyfarfod llawn hefyd sy’n adnabyddus yn eu priod feysydd sef dylunio gwasanaethau cyhoeddus a defnydd data llesiant wrth werthuso ymyriadau. Roedd y ddau yn gallu cynnig safbwynt o’r tu allan i Gymru. Llwyddant i sbarduno trafodaethau mawr gan helpu’r cynadleddwyr i nodi dulliau newydd o feddwl, dulliau o weithio ac atebion posibl i rai o ystyriaethau ‘drygionus’ Cymru.

  Ewch i dudalen 'crynodeb' ar ein gwefan am fwy o wybodaeth am y diwrnod.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: NIE
 • Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos lleihad o 10% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.  Categorïau: Diweddariadau data
 • Free Swimming1 Logo

  Darllennwch yr adroddiad dadansoddi diweddaraf am ddata Nofio Am Ddim sy’n dangos y tueddiadau yng Nghymru

  Gweithiwn ar y cyd â Chwaraeon Cymru i gasglu, dadansoddi ac adrodd am ddata Nofio am Ddim oddi wrth awdurdodau lleol yng Nghymru.

  Nod y gwaith hwn yw gwerthuso effaith y Fenter Nofio am Ddim yng Nghymru drwy ddefnyddio’r data yn effeithiol.

  Dysgwch fwy a gweld sut mae cyfranogiad yn eich awdurdod chi drwy fynd i’n hoffer Nofio am Ddim.

  I weld adroddiad 2017-18 cliciwch y ddelwedd isod. Sylwch fod yr adroddiad hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.

  Free Swimming


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Cyhoeddiad