• This website is available in English

Pecyn Cymorth Asesu’r Boblogaeth - cyhoeddi catalog data

Data Unit Logo

Mae catalog data sy’n ategu Pecyn Cymorth Asesu’r Boblogaeth AGGC ar gael bellach

Mae’r Uned Ddata, ar ran yr Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol (AGGC), wedi cyhoeddi catalog data (Saesneg yn unig) fel rhan o’r Pecyn Cymorth Asesu’r Boblogaeth sy’n cael ei ddatblygu i gynorthwyo awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol gyda’u gofynion statudol o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Mae’r catalog yn cynnig amrediad o ddata sydd ar gael a allai fod o gymorth wrth ddatblygu eu hasesiadau o’r boblogaeth, gan gydnabod y bydd anghenion yn amrywio rhwng ardaloedd.

Mae’r catalog wedi cael ei ddatblygu ar y cyd â phartneriaid mewn awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol. Cafodd rhanddeiliaid ehangach gyfle i roi adborth ar y catalog data hefyd, ac mae’r adborth hwnnw wedi cael ei gymryd i ystyriaeth.

Bwriad AGGC yw cyhoeddi’r Pecyn Cymorth erbyn Ebrill 2016.

Postio gan
y Golygydd / the Editor
23/12/2015