• This website is available in English

“Mae ymchwil gymdeithasol yn ymchwiliad trefnedig er mwyn ennill gwybodaeth newydd am ffenomena a phroblemau cymdeithasol”
Claus Moser

Ymchwil Gymdeithasol

Mae ymchwil gymdeithasol yn cael ei defnyddio gan wyddonwyr ac ymchwilwyr cymdeithasol yn y sector cyhoeddus i ddysgu am grwpiau a chymdeithasau er mwyn estyn a dilysu gwybodaeth. Mae ymchwil gymdeithasol yn dibynnu ar gasglu tystiolaeth yn erbyn cynllun systematig a dadansoddi’r dystiolaeth hon yn drylwyr. Mae’r ddirnadaeth ganlyniadol yn gallu cael ei defnyddio i lywio dyluniad cynhyrchion, gwasanaethau, a pholisïau i fodloni anghenion pobl a chymunedau.

Mae ymchwil gymdeithasol yn gallu cael ei chynnal gan ddefnyddio dulliau meintiol neu ansoddol, neu hyd yn oed cymysgedd o’r ddau. Pan fydd ymchwilydd yn cyfuno dulliau meintiol neu ansoddol, mae’r dyluniad ymchwil dilynol yn cael ei alw’n ymagwedd dulliau cymysg. Yng ngoleuni natur gymhleth rhyngweithio cymdeithasol, ac anhawster ynysu rhyngweithrediadau sydd o ddiddordeb rhag y cyd-destun ehangach, mae ymchwilwyr cymdeithasol yn defnyddio ymagweddau dulliau cymysg yn rheolaidd.

Ein ffocws strategol ni

“Gosod data a hysbysrwydd wrth galon darparu gwasanaethau cyhoeddus”

Yn Data Cymru, credwn fod ymarfer ymchwil gymdeithasol effeithiol yn cynhyrchu’r data a’r ddirnadaeth sy’n gallu chwarae rôl hanfodol mewn llywio darpariaeth gwasanaethau effeithiol. Mae gennym rôl eglur i’w chwarae yn nhermau:

Ehangu gwybodaeth ac ymarfer ymchwil gymdeithasol
Cyflenwi cymorth ymchwil gymdeithasol o’r radd flaenaf
Hyrwyddo defnydd effeithiol ymchwil gymdeithasol

Ymchwil gymdeithasol ar waith

Ymgymerwn ag ystod o weithgareddau i gefnogi’n nodau ymchwil gymdeithasol. Hyd yn hyn, rydym wedi:

 • Recriwtio ymchwilydd cymdeithasol;
 • Ysgrifennu strategaeth a chynllun cyflenwi ymchwil gymdeithasol Data Cymru;
 • Ymuno â Chymuned Ymarfer ymchwil gymdeithasol Cymru a’i chynnal;
 • Cefnogi diwylliant ymchwil gymdeithasol â ffocws ar ddinasyddion a chyfranogiad;
 • Datblygu canllawiau gwerthuso;
 • Darparu cymorth gwerthuso ac ymchwil gymdeithasol i’n partneriaid;
 • Comisiynu ymchwil gymdeithasol;
 • Cefnogi staff gwasanaethau cyhoeddus Cymru y dyfodol drwy ddarparu darlithoedd i israddedigion; a
 • Cyfrannu at flog Cymdeithas Ymchwil Gymdeithasol (SRA) sy’n cwmpasu’r Deyrnas Unedig i gyd.

Ac, mae gennym ni lawer mwy ar y gweill, gan gynnwys:

 • Darparu addysg ac arweiniad am ymchwil gymdeithasol i’n partneriaid;
 • Cyfrannu at ffrydiau gwaith ymchwil a gwerthuso glasbrint Llywodraeth Cymru;
 • Parhau i gyfrannu at Gymunedau Ymarfer ymchwil gymdeithasol Cymru;
 • Ehangu ein capasiti ymchwil gymdeithasol ein hunain;
 • Parhau i gefnogi diwylliant ymchwil gymdeithasol sydd â ffocws ar ddinasyddion a chyfranogiad; a
 • Hyrwyddo a chefnogi ymarfer ymchwil gymdeithasol effeithiol.

Os hoffech chi siarad â ni am ein gwaith ymchwil gymdeithasol neu sut allem ni eich cefnogi chi yn y maes hwn, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni

Leanne Teichner

Mae Leanne yn ymchwilydd cymdeithasol yn Data Cymru a’i rôl hi yw amlygu ymgysylltu effeithiol â’r cyhoedd ac ymchwil gymdeithasol effeithiol yn narpariaeth gwasanaethau cyhoeddus. Ar hyn o bryd mae’n arbenigo mewn gwerthuso a chynllunio llwybrau ac yn rheoli nifer o brosiectau cleientiaid. Mae gan Leanne gefndir mewn datblygu a chyd-gynhyrchu cymunedol a ffocws ei sgiliau ymchwil ansoddol yw amgylcheddau gwasanaethau gwirfoddol a chyhoeddus.

029 2090 9500

Leanne.Teichner@data.cymru

 

Adnoddau defnyddiol

Dogfennau canllaw

Cyflwyniad i: Gwerthuso (Data Cymru/SRA)

Astudiaeth achos cynllunio taith Cwm Taf (Data Cymru/SRA)

Blogs

Pos mesur newid - rhan 1 (Data Cymru) (Saesneg yn unig)

Pos mesur newid - rhan 2 (Data Cymru) (Saesneg yn unig)

3 peth syml y dylai pob gwerthuswr eu cofio (Mike Corcoran, Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru) (Saesneg yn unig)

Dod o hyd i "drysorau cudd" wrth werthuso gwasanaethau cyhoeddus (Data Cymru) (Saesneg yn unig)