• This website is available in English

Posts From Ebrill, 2019

 • Thriving Places Wales logo

  Lansiodd Data Cymru Llefydd Llewyrchus Cymru ym mis Ebrill 2018. Rydym bellach wedi diweddaru'r offeryn gyda data ar gyfer 2019.

  Mae ‘Llefydd Llewyrchus Cymru’ yn nifer cymharol achosion o amodau ar gyfer llesiant ac ansawdd bywyd ar lefel leol yng Nghymru. Seilir yr offeryn ar ardaloedd awdurdodau lleol yng Nghymru ond ni ddylai gael ei ddefnyddio’n arweiniad i berfformiad sefydliadau unigol, yn enwedig awdurdodau lleol unigol.

  Fel ag erioed, os hoffech gael rhagor o gymorth gyda’r data, os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr offeryn neu eisiau cefnogaeth i helpu i’w sefydlu yn eich man gwaith chi, cysylltu â Duncan Mackenzie.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Cyfrif Hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Mawrth 2019)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Mawrth 2019) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Statws cyflogaeth (rhyddhad Ebrill 2019)

  Mae’r amcangyfrifon diweddaraf (Ionawr 2018 – Rhagfyr 2018) o statws cyflogaeth nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol. 

  Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Gorffennaf 2019.

  Prisiau tai cyfartalog (Chewfror 2019)

  Mae’r data ar gyfer Chewfror 2019 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Setiau data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2018) - cymwysterau pobl oedran gweithio

  Mae setiau data 2018 ar gyfer cymwysterau pobl oedran gweithio ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth. 

  Nodwch fod y data am 2012 i 2017 hefyd wedi’u ddiwygio.

  Data rhaglen mesur plant AY 2017-18

  Mae’r data o’r rhaglen mesur plant wedi’u diweddaru ar gyfer BAc 2017-18 yn dilyn cyhoeddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r data yn cynnwys canfyddiadau o fesuriadau plant blwyddyn dderbyn pedair i bum mlwydd oed yn ystod y flwyddyn academaidd. 

  • % y bechgyn 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew 
  • % y merched 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew 
  • % y plant 4-5 oed sy’n ordrwm neu’n ordew 

  Dengys y data fod 26.4% o blant yn Nghymru yn ordrwm neu’n ordew yn 2017-18, o’u cymharu ag 27.1% yn 2016-17.

  Arolwg Cenedlaethol Cymru – dangosyddion wedi eu diweddaru

  Mae’r dangosyddion canlynol o Arolwg Cenedlaethol Cymru wedi cael eu diweddaru yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru. 

  Iechyd Cyffredinol 

  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod ganddynt unrhyw salwch hirdymor;
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd cyffredinol yn wael neu’n wael iawn; 
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd cyffredinol yn weddol; 
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd cyffredinol yn dda neu’n dda iawn; 
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd “yn gyfyngus iawn”; a 
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod eu hiechyd “yn gyfyngus o gwbl”. 


  Afiechyd 

  • % yr oedolion 16+ oed a nododd anhwylderau’r galon a chylchrediad y gwaed; 
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod ganddynt anhwylder(au) meddwl; a 
  • % yr oedolion 16+ oed a nododd fod ganddynt anhwylder anadlu.

  Set data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2018) - hunaniaeth genedlaethol

  Mae’r set data 2018 hunaniaeth genedlaethol nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Flynyddol. 

  Nodwch fod y data am 2012 i 2017 hefyd wedi’u ddiwygio.

  Data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2018) - ethnigrwydd

  Mae setiau data 2018 ar gyfer ethnigrwydd ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth. 

  Nodwch fod y data am 2012 i 2017 hefyd wedi’u ddiwygio.

  Setiau data Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2018) - Sgiliau iaith Gymraeg

  Mae’r data 2018 ar gyfer sgiliau iaith Gymraeg ar gael bellach yn sgîl diweddaru’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn ddiweddar. 

  Nodwch fod y data am 2012 i 2017 hefyd wedi’u ddiwygio.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 19% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • PAMs guidanceYn ddiweddar rydym wedi cyhoeddi canllawiau Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus (PAMs) 2019-20.

  Mae’r set ddata hon wedi cael ei datblygu gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen dan arweiniad Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), mewn ymgynghoriaeth ag awdurdodau lleol, ac mae’n ceisio cynnig trosolwg eglur a syml o berfformiad llywodraeth leol.

  Mae’r canllawiau yn cynnwys diffiniadau manwl ar gyfer pob mesur, gan gynnwys canllawiau cynhwysfawr am y mesurau hynny y byddwn yn casglu’n uniongyrchol gan awdurdodau lleol. Rydym hefyd wedi cynnwys gwybodaeth ar sut y gall pob un o’r PAMs yn helpu awdurdodau lleol i ddangos sut maent yn cyfrannu at y saith nod llesiant.

  Dylai ymholiadau am y dangosyddion PAMs neu’r canllawiau gael eu hanfon at pienquiries@data.cymru  Categorïau: Cyhoeddiad