• This website is available in English

Newyddion

 • Homepage Welsh image

  Dylai’r dyluniad a’r diwyg newydd ei gwneud yn haws i chi welywio a dod o hyd i’r hyn rydych ei eisiau’n gyflym. Ymhlith y nodweddion newydd sy’n haeddu sylw mae:

  • cynnwys wedi ei ystwytho
  • mynediad uniongyrchol a chyflym i ddata
  • portffolio newydd sy’n arddangos ein gwaith.

  Gobeithiwn eich bod chi’n hoffi’n gwefan newydd. Cysylltwch â ni a rhowch wybod beth yw’ch barn chi!


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • IBC Logo

  Rydym ni’n diweddaru ac yn cynnwys data newydd yn InfoBaseCymru yn rheolaidd ac rydym ni nawr wedi mynd cam ymhellach.

  Rydym wedi diweddaru ei olwg ac addasu diwyg y data er mwyn iddi fod yn haws i chi welywio a dod o hyd i’r data mae arnoch ei eisiau’n gyflym.

  Mae newidiadau eraill yn cynnwys:

  • Trendio – y 5 eitem ddata ac adroddiad mwyaf poblogaidd;
  • Nodweddion – mynediad cyflym i’r dulliau arloesol rydym ni’n defnyddio’r data; a
  • Llithrydd newyddion – ffordd apelgar o amlygu data pynciol.

  Byddwn yn parhau i ychwanegu data newydd wrth iddo ddod ar gael ac i adolygu’r cynnwys yn gyson i wneud yn siŵr ei fod yn bodloni’ch anghenion chi.

  Mae’r gwelliannau yn golygu y bydd rhai o’r dolenni rydych o bosib wedi bod yn eu defnyddio wedi newid. Os oes angen unrhyw help arnoch chi, mae ond angen cysylltu â ni.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Rydym ni wedi cyhoeddi adroddiad yn ddiweddar am ddata Cynllunio’r Gweithlu Gweithwyr Cymdeithasol 2014-15. Nod yr adroddiad yw cefnogi awdurdodau lleol a Chyngor Gofal Cymru wrth gynllunio am anghenion y gweithlu yn y dyfodol a llywio comisiynu hyfforddiant gweithwyr cymdeithasol yng Nghymru.

  Dengys yr adroddiad nifer y gweithwyr cymdeithasol sy’n gweithio mewn awdurdodau lleol a hynny mewn Gwasanaethau Oedolion a Gwasanaethau Plant a meysydd eraill. Mae’n edrych hefyd ar dueddiadau’r gweithlu dros amser a throsiant staff a’r gweithlu rhagamcanol dros y tair blynedd nesaf.

  I weld adroddiad 2014-15 cliciwch y ddelwedd isod.

  SWWP image


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • National intellignce Event Data Unit stand
  National intelligence Event Andrew Stephens speaking
  National intelligence Event workshops

  Pedwerydd Digwyddiad Hysbysrwydd Cenedlaethol yn taro’r nod, eto!

  100 o gynadleddwyr a fynychodd ein pedwerydd Digwyddiad Hysbysrwydd Cenedlaethol – ‘Sut mae hi MEWN GWIRIONEDD’ – Deall llesiant – newid mawr yng Nghymru – ddydd Iau 3 Mawrth 2016 yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

  Clywodd y cynadleddwyr oddi wrth amrediad o siaradwyr gan gynnwys Christopher Stevens, Pennaeth Cangen Cynllunio a Phartneriaeth a Claire Germain Pennaeth Partneriaethau Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru.

  Clywsom ni hefyd oddi wrth Dr. Alan Netherwood o Netherwood Sustainable Futures a siaradodd am ei waith gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) ar Raglen Mabwysiadwyr Cynnar Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol a gwaith am lywodraethu yn y dyfodol ym Mhrifysgol Caerdydd i archwilio sut y gall anghenion cenedlaethau’r dyfodol gael eu cynrychioli mewn asesiadau llesiant.

  Roedd nifer o sesiynau trafod gyda siaradwyr o Swyddfa Archwilio Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyfranogiad Cymru, Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ceredigion, Dinas a Sir Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

  Russell De’Ath, Cynghorydd Rheoli Adnoddau Naturiol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, ddaeth â’r diwrnod i ben, gan siarad am sut mae Bil yr Amgylchedd (Cymru) yn rhoi ffocws arbennig i Cyfoeth Naturiol Cymru wrth gyfathrebu risgiau a chyfleoedd mae rheoli adnoddau naturiol yn eu cynnig ar gyfer llesiant dynol, a sut maent yn mynd ati i ddelio â’r her newydd a sut y bydd hyn yn llywio asesiadau o lesiant a chynlluniau llesiant.

  Mae adborth o’r digwyddiad wedi bod yn gadarnhaol iawn hyd yma. Cyflwyniadau a ffilm fideo ar gael yn awr.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: NIE
 • Free Swimming1 Logo

  Nofiodd llai o bobl am ddim rhwng Hydref a Thachwedd 2015!

  Mae’r data nofio am ddim diweddaraf am y cyfnod Hydref - Tachwedd 2015 ar gael bellach. At ei gilydd, mae’r data yn dangos lleihad o 12% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Mae catalog data sy’n ategu Pecyn Cymorth Asesu’r Boblogaeth AGGC ar gael bellach

  Mae’r Uned Ddata, ar ran yr Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol (AGGC), wedi cyhoeddi catalog data (Saesneg yn unig) fel rhan o’r Pecyn Cymorth Asesu’r Boblogaeth sy’n cael ei ddatblygu i gynorthwyo awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol gyda’u gofynion statudol o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

  Mae’r catalog yn cynnig amrediad o ddata sydd ar gael a allai fod o gymorth wrth ddatblygu eu hasesiadau o’r boblogaeth, gan gydnabod y bydd anghenion yn amrywio rhwng ardaloedd.

  Mae’r catalog wedi cael ei ddatblygu ar y cyd â phartneriaid mewn awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol. Cafodd rhanddeiliaid ehangach gyfle i roi adborth ar y catalog data hefyd, ac mae’r adborth hwnnw wedi cael ei gymryd i ystyriaeth.

  Bwriad AGGC yw cyhoeddi’r Pecyn Cymorth erbyn Ebrill 2016.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Darllenwch y dadansoddiad diweddaraf o adroddiad camau allweddol y Fframwaith Gwasanaeth
  Cenedlaethol ar gyfer Plant

  Rydym ni wedi cael ein comisiynu gan Lywodraeth Cymru i goladu, dadansoddi ac adrodd ar ddata’r Offeryn Archwilio Hunanasesu am y Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Plant yng Nghymru.

  Nod yr adroddiad yw asesu’r cynnydd sydd wedi ei wneud yn erbyn camau allweddol y Fframwaith ar gyfer Plant rhwng 2013-14 a 2014-15.

  Mae’r adroddiad ar gael ar ein gwefan.

  Am ragor o wybodaeth am ddata SAAT y Fframwaith cysylltwch â

  SAATenquiries@unedddatacymru.gov.uk


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Cyhoeddiad
 • Mae’r adroddiad dadansoddi diweddaraf am ariannu’r trydydd sector yng Nghymru ar gael bellach…

  Cawsom ein comisiynu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i gasglu, dadansoddi a llunio adroddiad am arian lleol ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru.

  Nod yr astudiaeth hon oedd cynnig dealltwriaeth fanwl o lefel a chyfansoddiad arian a ddarparwyd gan lywodraeth leol i’r trydydd sector yn ystod 2013-14. Mae’r gwaith hwn yn adeiladu ar ein gwaith blaenorol am ariannu’r trydydd sector, yn fwyaf diweddar yn 2009-10.

  I weld adroddiad 2013-14 cliciwch y ddelwedd isod (Saesneg yn unig).

  Mae’r data am ariannu’r trydydd sector i’w weld yma.


  Mae gwybodaeth bellach ar gael ar wefan y Cyngor.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Cyhoeddiad
 • Darllennwch yr adroddiad dadansoddi diweddaraf am ddata Nofio Am Ddim sy’n dangos y tueddiadau yng Nghymru

  Gweithiwn ar y cyd â Chwaraeon Cymru i gasglu, dadansoddi ac adrodd am ddata Nofio am Ddim oddi wrth awdurdodau lleol yng Nghymru.

  Nod y gwaith hwn yw gwerthuso effaith y Fenter Nofio am Ddim yng Nghymru drwy ddefnyddio’r data yn effeithiol.

  Dyma rai o’r prif bwyntiau o ddata 2014-15:

  • Bu lleihad o 26% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl ifanc, o’u cymharu â 2013-14.
  • Mae’r grŵp oedran 60 ac yn hŷn wedi gweld lleihad o 9% mewn nofio cyhoeddus am ddim hefyd, o’u cymharu â 2013-14.

  Dysgwch fwy a gweld sut mae cyfranogiad yn eich awdurdod chi drwy fynd i’n hoffer Nofio am Ddim.

  I weld adroddiad 2014-15 cliciwch y ddelwedd isod. Sylwch fod yr adroddiad hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

  Free Swimming Logo

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Mae perfformiad awdurdodau lleol yn parhau i wella

  Mae data am 2014-15 yn dangos bod perfformiad ALi wedi gwella mewn 63% o ddangosyddion

  Mae adroddiad a gyhoeddwyd ddydd Mercher Medi 2 yn dangos bod perfformiad wedi gwella mewn 63% o ddangosyddion cymaradwy i’w gymharu a 2013-14. Mae’r bwlch mewn perfformiad (rhwng yr awdurdodau sy’n perfformio orau a’r rhai gwaethaf) wedi’i gulhau mewn dros hanner o’r dangosyddion.

   


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Cyhoeddiad