• This website is available in English

Newyddion

 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Data Allforion (chwarter diweddaraf, 2023)

  Mae data Allforion Hydref 2023 – Rhagfyr 2023 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM).

  Cyfrif hawlwyr (Chwefror 2024)

  Mae’r data am Chwefror 2024 ar nifer y bobl o oedran gweithio sy'n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Cynhwysol ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Tablau Daearyddiaeth (Chwefror 2024)

  Rydym ni wedi cyhoeddi tabl cyfeirio daeryddiaeth diweddaraf (Chwefror 2024) i’ch helpu i ddeall pa awdurdod lleol, ward neu fwrdd iechyd lleol mae cod post ynddo.

  Mae’r tabl hwn yn cynnwys enwau a chodau adnabod daearyddiaethau ystadegol Cymru, o’r cod post trwodd i’r bwrdd iechyd lleol, a sut maent yn ymwneud â’i gilydd.

  Bydd y data yn cael eu diweddaru’n chwarterol yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • Data Unit Logo

  Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi ein dangosfwrdd ‘Plant mewn tlodi’, sy'n dod â data ynghyd i’ch helpu i ddeall faint o blant sy’n byw mewn tlodi ledled Cymru a sut mae hyn wedi newid dros amser.

  Mae’r dangosfwrdd yn caniatáu ichi weld y data ar lefel awdurdod lleol Cymru a’r DU.

  Mae’r data’n seiliedig ar fodel a gynhyrchwyd gan y Glymblaid Dileu Tlodi Plant (Saesneg yn unig).


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi ein dangosfwrdd, sy’n dod â data chwyddiant ynghyd mewn un man i’ch helpu i ddeall y tueddiadau allweddol.

  Mae effaith chwyddiant yn rhywbeth rydym ni i gyd yn ei theimlo. Ond nid pob pris sydd wedi codi ar yr un gyfradd.

  Mae’r dangosfwrdd yn gadael i chi edrych ar y data yn ôl categorïau ac is-gategorïau i’ch helpu i ddeall pa nwyddau a gwasanaethau sy’n gyrru codiadau mewn prisiau.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • People_population

  Cyhoeddwyd y bedwaredd rownd o ddata o gyfrifiad 2021 ar 29 Tachwedd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Mae data ar gael ar lefel awdurdod lleol ac ardal leol. Mae'n cynnwys:

  • Ethnigrwydd
  • Hunaniaeth
  • Iaith
  • Crefydd

  Mae'r data hwn ar gael yn ddwyieithog yn InfoBaseCymru.

  Am ragor o wybodaeth am ddata’r cyfrifiad, cysylltwch â Sam Sullivan.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • People_population

  Ar 2 Tachwedd cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yr ail rownd o ddata o gyfrifiad 2021.

  Mae data demograffeg a mudo ar gael ar lefel awdurdodau lleol ac ardaloedd lleol. Mae’n cynnwys:

  • Pob aelwyd
  • Blwyddyn cyrraedd y DU
  • Hyd preswylio yn y DU
  • Pasbortau a ddelir
  • Gwlad enedigol
  • Poblogaeth breswyl arferol
  • Dwysedd poblogaeth
  • Strwythur oedran (bandiau oedran pum mlynedd) yn ôl rhyw
  • Statws priodasol
  • Strwythur oedran.

  I’ch helpu i ddefnyddio a deall y data, rydym ni wedi:

  Am ragor o wybodaeth am ddata’r cyfrifiad cysylltwch â Sam Sullivan.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Knowledge

  Mae’n bleser gennym gyhoeddi lansiad y ddwy gyntaf yn ein cyfres o Gymunedau Ymarfer â ffocws ar ddata. Nod y cymunedau hyn yw galluogi rhannu gwybodaeth, yn gadarnhaol ac yn adeiladol, ledled sector cyhoeddus Cymru am bob peth yn ymwneud â data. A hoffem ni eich gwahodd chi / eich sefydliad i gymryd rhan.

  Mae’r rhai cyntaf o’r Cymunedau Ymarfer, yn canolbwyntio ar:

  • PowerBI; a
  • Gwella mynediad i ddata.

  Mae Cymuned Ymarfer PowerBI ar gyfer unigolion sy’n gweithio yn sector cyhoeddus Cymru sector ac yn defnyddio PowerBI i greu a rhannu delweddiadau data, neu sy’n awyddus i wneud hynny. Fel aelod o’r gymuned, byddwch yn gallu creu cysylltiadau â defnyddwyr eraill PowerBI, rhannu gwybodaeth, gofyn cwestiynau a meithrin sgiliau.

  Yn yr un modd, mae Cymuned Ymarfer Gwella mynediad i ddata ar gyfer unigolion sy’n gweithio yn sector cyhoeddus Cymru ac sydd am annog a hwyluso mynediad gwell i ddata. Fel aelod o’r gymuned hon, byddwch yn creu cysylltiadau â chydweithwyr o’r un anian er mwyn rhannu, datblygu a hyrwyddo arfer da mewn perthynas â mynediad i ddata a rhannu data.

  Felly, os credwch y byddech chi’n elwa o fod yn rhan o’r cymunedau newydd cyffrous hyn, cymerwch gip ar ein tudalen we Cymunedau Ymarfer webpage am fanylion sut mae cymryd rhan.

  Edrychwn ymlaen at gysylltu â chi.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • People_population

  Cyhoeddwyd y gyfran gyntaf o ddata o gyfrifiad 2021 ar 28 Mehefin gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Mae data ar gael ar lefel awdurdodau lleol ac yn cynnwys

  • Poblogaeth breswyl arferol yn ôl rhyw a grŵp oedran 5-mlynedd;
  • Dwysedd y boblogaeth breswyl arferol; a
  • Nifer yr aelwydydd.

  I’ch helpu i ddefnyddio a deall y data, rydym wedi datblygu cyfres o adnoddau, sy’n cynnwys:

  Am ragor o wybodaeth am ddata’r cyfrifiad, cysylltwch â Sam Sullivan.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Ydych chi’n awyddus i ddysgu mwy am gasglu a defnyddio data? Ydych chi’n gweithio gyda data ac eisiau cael rhagor o werth ohono? Ydych chi’n ystyried ehangu’ch sgiliau?

  Rydym ni wedi datblygu cyfres o gyrsiau hyfforddiant a fydd yn eich cyflwyno i:

  • Ystadegau cryno
  • Cyflwyno data
  • Dylunio a dadansoddi arolygon
  • Cynllunio a chyflwyno grwpiau ffocws.

   

  Mae cyrsiau wedi'u hanelu at gydweithwyr llywodraeth leol. Sylwch fod uchafswm o ddau gynrychiolydd y cyngor. I gyd-fynd â’r hyfforddiant hwn, byddwn yn cyhoeddi cyfres o arweiniadau yn ogystal. Cynhaliwn ni 16 o sesiynau am ddim drwy gydol y flwyddyn; un o bob un y chwarter! 

  Gallwch chi gadw lle ar ein cyrsiau trwy gyfrwng Tocyn Cymru, ein partner trefnu lleoedd.

  Dewis arall, os oes gennych bedwar neu fwy o bobl o un sefydliad sy’n ymddiddori mewn mynychu cwrs, yw i ni gyflwyno’r hyfforddiant i chi ar adeg a dyddiad sy’n addas i chi, a fydd efallai’n fwy cyfleus a chost-effeithiol. Cysylltwch â Sam Sullivan os hoffech chi drafod eich gofynion chi’n fanylach.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Rydym wedi cyhoeddi ein dangosfwrdd data llesiant Cymru.

  Mae dangosfwrdd yn rhoi gwybodaeth am y cynnydd tuag at y nodau llesiant cenedlaethol gan gynnwys:

  • Cymru lewyrchus
  • Cymru gydnerth
  • Cymru sy’n fwy cyfartal
  • Cymru Iachach
  • Cymru o Gymunedau Cydlynus
  • Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynu
  • Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang.

  Dangosir data, lle bo’n bosibl, ar lefel awdurdodau lleol. Pan nad yw data lleol ar gael, dangosir data ar lefel Cymru. Ei nod yw helpu defnyddwyr i ddeall y sefyllfa bresennol mewn perthynas â phob un o’r dangosyddion a sut mae hyn yn amrywio dros amser a thros Gymru.

  O’r dudalen hafan gallwch chi ddewis unrhyw rai o’r nodau llesiant. Dangosir gwybodaeth am lesiant yn yr ardal honno i chi gan ddefnyddio chwech o fesurau’r nod dan sylw. Yna gallwch chi ddewis edrych ar yr holl ddata am y nod hwnnw neu ddewis nod arall.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Rydym wrth ein bodd i lansio amrediad o gyfleoedd hyfforddiant fel rhan o’n rhaglen adeiladu capasiti.

  Mae ein cyrsiau hyfforddiant yn cael eu harwain gan arbenigwyr yn eu maes a byddant yn cael eu cyflwyno ar-lein.

  Cymerwch eich amser i bori trwy ein cyfres o gyrsiau hyfforddiant, sy’n hoelio sylw ar:

  I gyd-fynd â’r hyfforddiant hwn, byddwn yn cyhoeddi cyfres o arweiniadau hefyd.

  Gallwch chi gadw lle ar ein cyrsiau trwy gyfrwng Tocyn Cymru, ein partner trefnu lleoedd. Dewis arall, os oes gennych bedwar neu fwy o bobl o un sefydliad sy’n ymddiddori mewn mynychu cwrs, yw i ni gyflwyno’r hyfforddiant i chi ar adeg a dyddiad sy’n addas i chi, a fydd efallai’n fwy cyfleus a chost-effeithiol.

  Cysylltwch â Sam Sullivan os hoffech chi drafod eich gofynion chi’n fanylach.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor