• This website is available in English

Newyddion

 • DataCymru

  Rydym ni wedi cyhoeddi tabl cyfeirio daeryddiaethau i’ch helpu i ddeall pa awdurdod lleol, ward neu fwrdd iechyd lleol mae cod post ynddo. Rydym wedi trefnu bod hwn ar gael o ganlyniad i alw gan ddefnyddwyr a oedd yn dymuno defnyddio’r wybodaeth hon e.e. canolfannau brechu, er mwyn deall pa awdurdod lleol /bwrdd iechyd lleol mae cod post rhywun yn perthyn iddo.

  Mae’r tabl hwn yn cynnwys enwau, disgrifiadau, a chodau adnabod daearyddiaethau ystadegol Cymru, o’r cod post trwodd i’r bwrdd iechyd lleol, a sut maent yn ymwneud â’i gilydd.

  Mae’r data yn cael ei ddiweddaru’n chwarterol yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

  Gallwch weld y tabl yn ein hofferynnau DataAgoredCymru ac InfoBaseCymru.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Thriving Places Wales logo

  Mae diweddariad 2021 Llefydd Llewyrchus Cymru ar gael nawr. Mae’r offeryn yn cynnig mesur o lefel bresenoldeb yr amodau sy’n cefnogi llesiant ar draws ardaloedd awdurdodau lleol.

  Mae’r sgoriau’n mesur amodau ar gyfer llesiant ledled Cymru ar lefel ardaloedd awdurdodau lleol. Nid ydynt yn adlewyrchu perfformiad unrhyw sefydliad, na grŵp o sefydliadau, o fewn yr ardaloedd hyn.

  Mae’r offeryn, a ddatblygwyd ar y cyd â’r Ganolfan dros Lefydd Llewyrchus (Saesneg yn unig), yn cynnig fframwaith adrodd cadarn i gefnogi’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau i ddeall llesiant yn eu hardal nhw.

  Seilir yr offeryn ar flynyddoedd lawer o waith datblygu mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr o bob rhan o’r byd, academyddion, ymarferwyr a chymunedau lleol amrywiol. Yr amodau sydd wedi’u cynnwys y fframwaith yw’r rhai y dangoswyd eu bod bwysicaf i unigolion, cymunedau ac ardaloedd ffynnu. Maent yn diffinio llesiant cynaliadwy fel rhywbeth sy’n cynnig cyfleoedd cyfartal i ffynnu i’r genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol. Mae’r offeryn yn cynnig golwg amgen ar lesiant o’i gymharu â mynegeion sy’n seiliedig ar arian ac amddifadedd.

  Mae dadansoddiad hefyd i gyd-fynd â’r sgoriau a gall defnyddwyr greu cerdyn sgôr pdf am eu hardal awdurdod lleol eu hun.

  Fel ag erioed, os hoffech gael rhagor o gymorth gyda’r data, os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr offeryn neu eisiau cefnogaeth i helpu i’w sefydlu yn eich man gwaith chi, cysylltu â Duncan Mackenzie.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Beichiogiadau (2019)

  Mae’r data ar gyfer 2019 am feichiogiadau ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Anheddau yn ôl band treth gyngor (2021)

  Mae’r data ar gyfer 2021 am anheddau yn ôl band treth gyngor ar gael yn dilyn diweddariad yr Asiantaeth y Swyddfa Brisio.

  Amcangyfrifon aelwydydd (2020)

  Mae’r data ar gyfer 2020 am amcangyfrifon aelwydydd ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Data digwyddiadau tân, thanau â phresenoldeb a larymau mwg (2020-21)

  Mae’r data ar gyfer 2020-21 am ddigwyddiadau tân, thanau â phresenoldeb a larymau mwg nawr ar gael yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Prisiau tai cyfartalog (Gorffennaf 2021)

  Mae’r data ar gyfer Gorffennaf 2021 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach (2020)

  Mae'r Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Bach diweddaraf ar gyfer 2020 nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Dwysedd Poblogaeth ACEI (2020)

  Mae'r data ar gyfer 2020 am ddwysedd poblogaeth ar gael ar lefel Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is (ACEI) nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Cymraeg mewn ysgolion (BAc 2020-21)

  Mae’r data ar gyfer BAc 2020-21 am Gymraeg mewn ysgolion ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Disgyblion ag ysgolion (BAc 2020-21)

  Mae’r data ar gyfer BAc 2020-21 am disgyblion ag ysgolion ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Maint dosbarth cyfartalog (BAc 2020-21)

  Mae’r data ar gyfer BAc 2020-21 am faint dosbarth cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Awst 2021)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Awst 2021) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Statws cyflogaeth (rhyddhad Medi 2021)

  Mae’r amcangyfrifon diweddaraf (Ebrill 2020 – Mawrth 2021) o statws cyflogaeth nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol.

  Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Hydref 2021.

  Statws cyflogaeth – anableddau a hŷn sy'n gweithio (2020)

  Mae’r amcangyfrifon diweddaraf o statws cyflogaeth ar gyfer anableddau a phobl hŷn sy'n gweithio am 2020 nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol.

  Mudo (2019-2020)

  Mae ffigurau mudo 2019-2020 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

  Camdefnyddio sylweddau – diweddariad

  Mae’r data am 2019-20 ar gamddefnyddio sylweddau ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan GIG Cymru.

  Nodwch fod y data am 2015-16 i 2018-19 hefyd wedi’u ddiwygio.

  Data imiwneiddiadau plant (BAr 2020-21)

  Mae’r data am ddefnydd imiwneiddiadau plant ar gyfer BAr 2020-21 ar gael nawr yn dilyn cyhoeddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

  Iechyd pobl hŷn (2018-19)

  Mae’r data ar gyfer 2018-19 am y cyfradd derbyniadau brys am dorri’r glun ymhlith pobl 65+ oed am bob 100,000 o bobl wedi cael ei ddiweddaru yn dilyn cyhoeddiad gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

  Data risg llifogydd o afonydd a’r môr (2019)

  Mae prif ganfyddiadau’r Asesiad Cenedlaethol o Risg Llifogydd (NaFRA) 2019 ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

  Mae’r data yn cynnwys nifer yr eiddo yng Nghymru sy’n wynebu risg llifogydd.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • DataCymru

  Mae CACI wedi cysylltu â ni gyda chynnig i gefnogi awdurdodau lleol Cymru yn yr amseroedd unigryw hyn. Mae CACI yn cynhyrchu amrediad o setiau data masnachol, gan gynnwys Acorn, Household Acorn, Wellbeing Acorn a Vulnerability Indicators, sy’n gallu cael eu defnyddio i ddeall eich cymunedau’n well ar lefel daearyddiaethau bach.

  Mae’r rhain ar gael ar sail fasnachol fel arfer, ond mae CACI bellach yn trefnu bod y data hwn ar gael am ddim i awdurdodau lleol a sefydliadau'r sector cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr, i’ch helpu i nodi pobl agored i niwed yn eich cymunedau. Mae’r cynnig hwn yn ymestyn tan ddiwedd mis Chwefror 2021 i ddechrau a bydd yn ymdrin â gwaith sy'n gysylltiedig â COVID yn unig. Fe fydd urhyw gytundeb yn y dyfodol rhyngoch chi a CACI.

  Mae rhagor o wybodaeth am gael gafael ar y data hwn ar gael ar wefan (Saesneg yn unig), CACI, gan gynnwys manylion am sut i gofrestru.

  Sylwch: os ydych chi eisoes yn rhan o’r cytundeb consortiwm presennol sydd gennym ni â CACI, mae’r cynnig hwn yn sefyll ar wahân i’r cytundeb hwnnw ac ni fydd yn cael unrhyw effaith arno.

  Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, cysylltwch â CACI drwy eu gwefan (Saesneg yn unig) neu â Duncan MacKenzie.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Rydym wedi lansio’r datganiad diweddaraf i’n hofferyn Proffilio Lleoedd Cymru.

  Nod yr offeryn yw cefnogi awdurdodau lleol Cymru, Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a’u partneriaid i gynllunio a chyflenwi gwasanaethau, deall sut mae lleoedd yn newid dros amser a deall llesiant ar lefel gymunedol yn well. Mae’r offeryn yn cynnwys data am 192 o ddaearyddiaethau Ardal Adeiledig (BUA) gyda poblogaeth Cyfrifiad 2011 o 2,000 neu fwy.

  Yn sgîl lansiad llwyddiannus ein hofferyn yn 2019, rydym wedi parhau i ddiweddaru a datblygu’r offeryn ymhellach, mae’r datganiad diweddaraf yn cynnwys:

  • mapio gorsafoedd trenau a data am gymudwyr;
  • cysylltu’r gwasanaethau iechyd a llesiant lleol â chyfeiriadur Dewis Cymru;
  • ychwanegu data MALlC 2019;
  • gwelliannau i fetadata’r Cyfrifiad; yn ogystal â
  • diweddariadau ymarferol eraill.

  Mae gennym gynlluniau cyffrous yn yr arfaeth ar gyfer yr offeryn, gyda ffocws hirdymor ar ei botensial i gefnogi deall y data sy’n deillio o Gyfrifiad 2021. Yn y cyfamser, byddwn yn chwilio am fewnbwn oddi wrth ddefnyddwyr wrth i ni geisio ychwanegu rhagor o ddata ac estyn ei ymarferoldeb.

  Os oes gennych unrhyw feddyliau neu syniadau, neu os hoffech sgwrsio am yr offeryn, cysylltwch ag Tom.brame @data.cymru.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • IBC Logo

  Mae graddau Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) a data’r dangosyddion ar gael bellach yn InfoBaseCymru.

  Mae 1,909 o’r Ardaloedd hyn yng Nghymru, ar draws y 22 awdurdod lleol. Maent yn cael eu graddio o’r mwyaf amddifad i’r lleiaf amddifad yn erbyn yr wyth parth amddifadedd (Incwm, Cyflogaeth, Iechyd, Addysg, Mynediad i Wasanaethau, Diogelwch Cymunedol, yr Amgylchedd Ffisegol a Thai) yn ogystal ag am eu hamddifadedd cyffredinol.

  Mae pob parth yn cynnwys nifer o ddangosyddion ac mae data am y dangosyddion ar gael hefyd ochr yn ochr â graddau’r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is.

  Mae’r data a’r graddau yn ffynhonnell werthfawr gwybodaeth er mwyn i awdurdodau lleol, cyrff cyhoeddus, y sawl sy’n llunio polisi a’r cyhoedd ddeall sut mae amddifadedd yn bodoli ledled Cymru.

  I gyrchu’r data, ewch i InfoBaseCymru.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 7% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 14% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Rydym wedi lansio’r datganiad diweddaraf i’n hofferyn Proffilio Lleoedd Cymru.

  Nod yr offeryn yw cefnogi awdurdodau lleol Cymru, Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a’u partneriaid i gynllunio a chyflenwi gwasanaethau, deall sut mae lleoedd yn newid dros amser a deall llesiant ar lefel gymunedol yn well. Mae’r offeryn yn cynnwys data am 192 o ddaearyddiaethau Ardal Adeiledig yr oedd ganddynt boblogaeth, adeg Cyfrifiad 2011, o 2,000 neu fwy.

  Yn sgîl lansiad llwyddiannus ein hofferyn beta yn gynharach eleni, rydym wedi parhau i dderbyn adborth gwerthfawr sydd wedi ein helpu i ddiweddaru a datblygu’r offeryn ymhellach, gan gynnwys:

  • Ychwanegu data am wasanaethau iechyd a llesiant;
  • Ychwanegu mwy o fapiau ar lefel LSOA i gynnig dadansoddiad am ardaloedd mwy o faint;
  • Y gallu i allforio neu argraffu siartiau at ddibenion adrodd; yn ogystal â
  • Diweddariadau mwy ffwythiannol.

  Mae gennym gynlluniau cyffrous yn yr arfaeth ar gyfer yr offeryn, gyda ffocws hirdymor ar ei botensial i gefnogi deall y data sy’n deillio o Gyfrifiad 2021. Yn y cyfamser, byddwn yn chwilio am fewnbwn oddi wrth ddefnyddwyr wrth i ni geisio ychwanegu rhagor o ddata ac estyn ei ymarferoldeb.

  Os oes gennych unrhyw feddyliau neu syniadau, neu os hoffech sgwrsio am yr offeryn, cysylltwch ag Tom.brame @data.cymru.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos codiad o 10% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

  Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

  Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data