• This website is available in English

Newyddion

 • People_population

  Cyhoeddwyd y gyfran gyntaf o ddata o gyfrifiad 2021 ar 28 Mehefin gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG). Mae data ar gael ar lefel awdurdodau lleol ac yn cynnwys

  • Poblogaeth breswyl arferol yn ôl rhyw a grŵp oedran 5-mlynedd;
  • Dwysedd y boblogaeth breswyl arferol; a
  • Nifer yr aelwydydd.

  I’ch helpu i ddefnyddio a deall y data, rydym wedi datblygu cyfres o adnoddau, sy’n cynnwys:

  Am ragor o wybodaeth am ddata’r cyfrifiad, cysylltwch â Sam Sullivan.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Ydych chi’n awyddus i ddysgu mwy am gasglu a defnyddio data? Ydych chi’n gweithio gyda data ac eisiau cael rhagor o werth ohono? Ydych chi’n ystyried ehangu’ch sgiliau?

  Rydym ni wedi datblygu cyfres o gyrsiau hyfforddiant a fydd yn eich cyflwyno i:

  • Ystadegau cryno
  • Cyflwyno data
  • Dylunio a dadansoddi arolygon
  • Cynllunio a chyflwyno grwpiau ffocws.

   

  Mae cyrsiau wedi'u hanelu at gydweithwyr llywodraeth leol. Sylwch fod uchafswm o ddau gynrychiolydd y cyngor. I gyd-fynd â’r hyfforddiant hwn, byddwn yn cyhoeddi cyfres o arweiniadau yn ogystal. Cynhaliwn ni 16 o sesiynau am ddim drwy gydol y flwyddyn; un o bob un y chwarter! 

  Gallwch chi gadw lle ar ein cyrsiau trwy gyfrwng Tocyn Cymru, ein partner trefnu lleoedd.

  Dewis arall, os oes gennych bedwar neu fwy o bobl o un sefydliad sy’n ymddiddori mewn mynychu cwrs, yw i ni gyflwyno’r hyfforddiant i chi ar adeg a dyddiad sy’n addas i chi, a fydd efallai’n fwy cyfleus a chost-effeithiol. Cysylltwch â Sam Sullivan os hoffech chi drafod eich gofynion chi’n fanylach.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • IBC Logo

  Yma fe welwch yr holl newyddion am InfoBase gan gynnwys diweddariadau ar y system a’i chynnwys.

  Data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2021) - ethnigrwydd

  Mae setiau data 2021 ar gyfer ethnigrwydd ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth.

  Nodwch fod y data am 2020 hefyd wedi’u ddiwygio.

  Set data'r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2021) - hunaniaeth genedlaethol

  Mae’r set data 2021 hunaniaeth genedlaethol nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Flynyddol.

  Nodwch fod y data am 2020 hefyd wedi’u ddiwygio.

  Beichiogiadau (2020)

  Mae’r data ar gyfer 2020 am feichiogiadau ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Setiau data Blynyddol yr Arolwg Poblogaeth (2021) - cymwysterau NVQ pobl o oedran gweithio

  Mae setiau data 2021 ar gyfer cymwysterau NVQ pobl oedran gweithio ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol.

  Nodwch fod y data am 2020 hefyd wedi’u ddiwygio.

  Cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith (Mawrth 2022)

  Mae ffigyrau diweddaraf (Mawrth 2022) cyfrif hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith nawr ar gael yn dilyn diweddariad y Swyddfa Ystadegau Gwladol.

  Statws cyflogaeth (rhyddhad Ebrill 2022)

  Mae’r amcangyfrifon diweddaraf (Ionawr 2021 – Rhagfyr 2021) o statws cyflogaeth nawr ar gael yn dilyn diweddariad diweddar yr Arolwg Poblogaeth Blynyddol.

  Bydd y diweddariad nesaf ar gael ym mis Gorffennaf 2022.

  Prisiau tai cyfartalog (Chwefror 2022)

  Mae’r data ar gyfer Chwefror 2022 am brisiau tai cyfartalog ar gael bellach yn dilyn cyhoeddiad gan y Gofrestrfa Tir yn ddiweddar.

  Setiau data Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth (2021)

  Mae’r data 2021 ar gyfer sgiliau iaith Gymraeg ar gael bellach yn sgîl diweddaru’r Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth yn ddiweddar.

  Nodwch fod y data am 2020 hefyd wedi’u ddiwygio.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

  Categorïau: Diweddariadau data
 • Data Unit Logo

  Rydym wedi cyhoeddi ein dangosfwrdd data llesiant Cymru.

  Mae dangosfwrdd yn rhoi gwybodaeth am y cynnydd tuag at y nodau llesiant cenedlaethol gan gynnwys:

  • Cymru lewyrchus
  • Cymru gydnerth
  • Cymru sy’n fwy cyfartal
  • Cymru Iachach
  • Cymru o Gymunedau Cydlynus
  • Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynu
  • Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang.

  Dangosir data, lle bo’n bosibl, ar lefel awdurdodau lleol. Pan nad yw data lleol ar gael, dangosir data ar lefel Cymru. Ei nod yw helpu defnyddwyr i ddeall y sefyllfa bresennol mewn perthynas â phob un o’r dangosyddion a sut mae hyn yn amrywio dros amser a thros Gymru.

  O’r dudalen hafan gallwch chi ddewis unrhyw rai o’r nodau llesiant. Dangosir gwybodaeth am lesiant yn yr ardal honno i chi gan ddefnyddio chwech o fesurau’r nod dan sylw. Yna gallwch chi ddewis edrych ar yr holl ddata am y nod hwnnw neu ddewis nod arall.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Rydym wrth ein bodd i lansio amrediad o gyfleoedd hyfforddiant fel rhan o’n rhaglen adeiladu capasiti.

  Mae ein cyrsiau hyfforddiant yn cael eu harwain gan arbenigwyr yn eu maes a byddant yn cael eu cyflwyno ar-lein.

  Cymerwch eich amser i bori trwy ein cyfres o gyrsiau hyfforddiant, sy’n hoelio sylw ar:

  I gyd-fynd â’r hyfforddiant hwn, byddwn yn cyhoeddi cyfres o arweiniadau hefyd.

  Gallwch chi gadw lle ar ein cyrsiau trwy gyfrwng Tocyn Cymru, ein partner trefnu lleoedd. Dewis arall, os oes gennych bedwar neu fwy o bobl o un sefydliad sy’n ymddiddori mewn mynychu cwrs, yw i ni gyflwyno’r hyfforddiant i chi ar adeg a dyddiad sy’n addas i chi, a fydd efallai’n fwy cyfleus a chost-effeithiol.

  Cysylltwch â Sam Sullivan os hoffech chi drafod eich gofynion chi’n fanylach.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor

 • Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Data Unit Logo

  Byddwn ar gau o 12:00 ar ddydd Gwener 24 Rhagfyr 2021.

  Byddwn yn ail agor ar ddydd Mawrth 4 Ionawr 2022. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost at ymholidau@data.cymru neu ffoniwch 029 2090 9500 a gadewch neges.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • DataCymru

  “Does dim y fath beth â methiant, dim ond profiadau dysgu” – Anon.

  Heddiw rydym wedi lansio ein rhaglen ddigwyddiadau gweminar, sy’n bwriadu hysbysu ac ysbrydoli.

  Yn ein gweminar cyntaf, “Deall gofynion sgiliau’r dyfodol: data ar gyfer y chwyldro gwyrdd”, bydd ein cydweithiwr Dan yn siarad am ei ymchwil mewn perthynas â’r galwadau am sgiliau sy’n debygol o godi gyda thwf cyflym yr economi werdd. Ymunwch â ni i ddysgu mwy am yr ymchwil, y data isorweddol ac archwilio rhai o’r prif ganfyddiadau.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • DataCymru

  Rydym ni wedi cyhoeddi tabl cyfeirio daeryddiaethau i’ch helpu i ddeall pa awdurdod lleol, ward neu fwrdd iechyd lleol mae cod post ynddo. Rydym wedi trefnu bod hwn ar gael o ganlyniad i alw gan ddefnyddwyr a oedd yn dymuno defnyddio’r wybodaeth hon e.e. canolfannau brechu, er mwyn deall pa awdurdod lleol /bwrdd iechyd lleol mae cod post rhywun yn perthyn iddo.

  Mae’r tabl hwn yn cynnwys enwau, disgrifiadau, a chodau adnabod daearyddiaethau ystadegol Cymru, o’r cod post trwodd i’r bwrdd iechyd lleol, a sut maent yn ymwneud â’i gilydd.

  Mae’r data yn cael ei ddiweddaru’n chwarterol yn dilyn cyhoeddiad gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).

  Gallwch weld y tabl yn ein hofferynnau DataAgoredCymru ac InfoBaseCymru.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor
 • Thriving Places Wales logo

  Mae diweddariad 2021 Llefydd Llewyrchus Cymru ar gael nawr. Mae’r offeryn yn cynnig mesur o lefel bresenoldeb yr amodau sy’n cefnogi llesiant ar draws ardaloedd awdurdodau lleol.

  Mae’r sgoriau’n mesur amodau ar gyfer llesiant ledled Cymru ar lefel ardaloedd awdurdodau lleol. Nid ydynt yn adlewyrchu perfformiad unrhyw sefydliad, na grŵp o sefydliadau, o fewn yr ardaloedd hyn.

  Mae’r offeryn, a ddatblygwyd ar y cyd â’r Ganolfan dros Lefydd Llewyrchus (Saesneg yn unig), yn cynnig fframwaith adrodd cadarn i gefnogi’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau i ddeall llesiant yn eu hardal nhw.

  Seilir yr offeryn ar flynyddoedd lawer o waith datblygu mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr o bob rhan o’r byd, academyddion, ymarferwyr a chymunedau lleol amrywiol. Yr amodau sydd wedi’u cynnwys y fframwaith yw’r rhai y dangoswyd eu bod bwysicaf i unigolion, cymunedau ac ardaloedd ffynnu. Maent yn diffinio llesiant cynaliadwy fel rhywbeth sy’n cynnig cyfleoedd cyfartal i ffynnu i’r genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol. Mae’r offeryn yn cynnig golwg amgen ar lesiant o’i gymharu â mynegeion sy’n seiliedig ar arian ac amddifadedd.

  Mae dadansoddiad hefyd i gyd-fynd â’r sgoriau a gall defnyddwyr greu cerdyn sgôr pdf am eu hardal awdurdod lleol eu hun.

  Fel ag erioed, os hoffech gael rhagor o gymorth gyda’r data, os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr offeryn neu eisiau cefnogaeth i helpu i’w sefydlu yn eich man gwaith chi, cysylltu â Duncan Mackenzie.


  Postio gan
  y Golygydd / the Editor