• This website is available in English

Gynllunio a chyflwyno grwpiau ffocws

Image

Nod

Rhoi tipyn o gyngor, offer ac adnoddau i’ch helpu i gynllunio a chyflwyno grŵp ffocws.

Cynnwys

Mae grŵp ffocws yn golygu grŵp bach o bobl yn trafod mater, cynnyrch, person neu beth er mwyn helpu’r ymchwilydd i ddeall barn y cyhoedd ehangach amdano. Maen nhw’n cael eu defnyddio’n gyffredin i archwilio canfyddiadau, teimladau a phrofiadau pobl a grwpiau neu i gynhyrchu syniadau newydd.

Fel arfer mae grwpiau ffocws yn cynnwys chwe i wyth o bobl, sy’n cael eu harwain trwy’r drafodaeth gan un neu ddau hwylusydd. Yr hwyluswyr sy’n gyfrifol am lywio trafodaeth y grŵp a sicrhau bod pob mater wedi cael ei drafod.

Mae ein cwrs hyfforddiant yn cynnig cyngor ac arweiniad ymarferol i’ch helpu i ddeall pam, sut a phryd byddech chi’n trefnu ac yn cynnal grŵp ffocws i gefnogi’ch gwaith chi.

Canlyniadau

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn deall:

  • beth yw grwpiau ffocws, eu pwrpas, a phryd i’w defnyddio
  • yr elfennau allweddol mae eu hangen wrth baratoi
  • sut i ddewis cyfranogwyr a sicrhau cyfranogiad, gan gynnwys dulliau i ennyn diddordeb cyfranogwyr anodd-eu-cyrraedd
  • sut i gyflwyno grŵp ffocws

I bwy mae’r sesiwn

Bydd y cwrs hwn yn dddefnyddiol i unrhyw un sydd angen ymgysylltu â rhanddeiliaid, dinasyddion, neu gwsmeriaid. Mae’r cwrs yn fwriadol ‘sylfaenol’ ei ddull a’i gynnwys, ac nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol o gynllunio neu gyflwyno grŵp ffocws.

Diddordeb gennych?

Mae cyrsiau'n para tua 2.5 awr ac yn costio £50 ynghyd â TAW y cyfranogwr. I gadw lle ar y cwrs hwn ewch i Tocyn Cymru i weld y dyddiadau a’r amserau sydd ar gael.

Gallwn hefyd ddarparu cyrsiau hyfforddi yn benodol ar gyfer eich sefydliad. Fel arfer, rydym yn cyfyngu rhifau i 15 ond gallwn ddarparu hyfforddiant ar adeg a dyddiad sy'n addas i chi am hyd at 20 am £750 a TAW. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau neu os hoffech drafod eich gofynion yn fanylach, e-bost at ymholiadau@data.cymru neu ffoniwch 029 2090 9500.

Angen mwy o wybodaeth?

Image

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn, cysylltwch â Jonathan Owens. Jonathan yw ein Hystadegydd. Mae’n cefnogi ein gwaith dadansoddi a lledaenu data.

029 2090 9556

Johnathan.Owens@data.cymru