• This website is available in English

Deall a defnyddio data perfformiad (ar gyfer Cynghorwyr)

Image

Nod

Eich cyflwyno i’r awgrymiadau, offer ac adnoddau gorau i’ch helpu i ddeall, herio a defnyddio data perfformiad yn effeithiol.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei anelu’n benodol at Gynghorwyr awdurdod lleol. Mae’n canolbwyntio ar ddeall, herio a defnyddio data fel Cynghorydd.

Cwrs cyflwyniadol, lefel uchel, yw hwn sy’n cael ei anelu at ddechreuwyr a’r sawl sydd ond yn dechrau defnyddio data. Mae’n fwriadol ‘sylfaenol’ ei ddulliau a’i gynnwys. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol am ddata nac ystadegau.

Cynnwys

Mae data perfformiad yn gadael i chi ddeall i ba raddau rydych yn bodloni amcanion eich sefydliad a ble mae angen i chi wella o bosibl. O’i ddeall a’i ddefnyddio’n effeithiol, mae’n gadael i chi wneud yn siŵr bod anghenion yn cael eu diwallu a bod arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio’n ddoeth.

Yn yr un modd ag unrhyw ddata, mae’n bwysig bod gennym ni’r data cywir a’n bod yn gallu ei ddeall a’i ddefnyddio’n effeithiol. Mae ein cwrs hyfforddiant yn cynnig arweiniad ymarferol i helpu i feithrin sgiliau a hyder wrth ddeall, herio a defnyddio data.

Mae’n cael ei argymell, ond nid yw’n hanfodol, eich bod chi’n mynychu ein cwrs hyfforddiant ‘Data 101: cyflwyniad i ddeall a defnyddio data’ o flaen y cwrs hwn.

Canlyniadau

Erbyn diwedd y cwrs byddwn chi’n deall:

  • beth yw data perfformiad a sut mae dod o hyd iddo
  • beth mae angen i chi ei ystyried wrth weithio gyda data perfformiad
  • sut i ddefnyddio data perfformiad.

Diddordeb gennych?

Mae cyrsiau'n para tua 1.5 awr. Gallwn ddarparu hyfforddiant ar adeg a dyddiad sy'n addas i chi am hyd at 20 am £600 a TAW. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau neu os hoffech drafod eich gofynion yn fanylach, e-bost at ymholiadau@data.cymru or call 029 2090 9500.

Angen mwy o wybodaeth?

Image

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn, cysylltwch â Róisín Roberts. Róisín yw ein swyddog Mewnwelediad Data ac Ymgysylltu. Mae hi'n cefnogi ein gwaith adeiladu a gwella capasiti.

029 2090 9599

Róisín.roberts@data.cymru