• This website is available in English

Cyflwyno data

Image

Nod

Rhoi cyngor, offer ac adnoddau i’ch helpu i gyflwyno data’n effeithiol – mewn tablau, siartiau, mapiau neu destun.

Cynnwys

Rydym yn cael ein bwrw gan ddata bob dydd; ar y teledu, ein ffonau clyfar, cyfrifiaduron, ar y radio, mewn papurau newydd, ar hysbysfyrddau, posteri, ac arwyddion, o’r cyfryngau, sylwebwyr, ein cydweithwyr a’n ffrindiau. Wrth ddelio â chymaint o ddata, mae cyflwyniad clir a chywir yn hanfodol. Mae’n rhaid i chi sicrhau bod y negeseuon yn hawdd eu deall a’u dehongli, ac yn denu digon o sylw ymhlith yr holl ddata arall sydd o’n cwmpas.

Mae ein cwrs hyfforddiant yn rhoi cyngor ac arweiniad ymarferol i’ch helpu i gyflwyno’ch data chi’n effeithiol, ac i wneud yn siŵr bod eich cynulleidfa’n deall y negeseuon arfaethedig yn gyflym ac yn rhwydd.

Canlyniadau

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn deall:

  • yr egwyddorion sy’n sail i gyflwyniad data da
  • y dulliau mwyaf cyffredin o gyflwyno data – y da a’r drwg
  • sut mae cyflwyno data i wahanol gynulleidfaoedd i greu’r effaith fwyaf.

I bwy mae’r sesiwn

Bydd y cwrs hwn yn ddefnyddiol i unrhyw un sy’n defnyddio neu’n cynhyrchu data – yn y bôn, pawb! Mae’n arbennig o ddefnyddiol i bobl sydd angen cyflwyno data’n rheolaidd mewn tablau, siartiau, mapiau neu destun. Mae’r cwrs yn fwriadol ‘sylfaenol’ ei ymagwedd a’i gynnwys, ac nid oes angen fawr dim neu ddim gwybodaeth flaenorol am gyflwyno ystadegau.

Diddordeb gennych?

Mae cyrsiau'n para tua 2.5 awr ac yn costio £50 ynghyd â TAW y cyfranogwr. I gadw lle ar y cwrs hwn ewch i Tocyn Cymru i weld y dyddiadau a’r amserau sydd ar gael.

Gallwn hefyd ddarparu cyrsiau hyfforddi yn benodol ar gyfer eich sefydliad. Fel arfer, rydym yn cyfyngu rhifau i 15 ond gallwn ddarparu hyfforddiant ar adeg a dyddiad sy'n addas i chi am hyd at 20 am £750 a TAW. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau neu os hoffech drafod eich gofynion yn fanylach, e-bost at ymholiadau@data.cymru neu ffoniwch 029 2090 9500.

Angen mwy o wybodaeth?

Image

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn, cysylltwch â Jonathan Owens. Jonathan yw ein Hystadegydd. Mae’n cefnogi ein gwaith dadansoddi a lledaenu data.

029 2090 9514

Jonathan.Owens@data.cymru