• This website is available in English

Posts From Ebrill, 2018

  • Thriving Places Wales logo

    Mae ‘Llefydd Llewyrchus Cymru’ â lansiwyd ar Ebrill 24  yn cyflwyno ffordd newydd ac arloesol o fesur llesiant a’r amodau sy’n caniatáu i bobl a llefydd ffynnu yng Nghymru.

    Llefydd Llewyrchus Cymru’ yw’r dadansoddiad mwyaf cynhwysfawr o’r ffordd mae amodau lleol ar gyfer llesiant yn amrywio ar draws Cymru. Caiff data ei ddangos ar lefel awdurdod lleol a’i asesu yn erbyn tri phrif ddimensiwn – amodau lleol, cynaliadwyedd a chydraddoldeb. Caiff y data ei ategu gan fwy na 50 mesur ar wahân sy’n trafod meysydd fel iechyd, addysg a gwaith.

    Am fwy o wybodaeth am y teclyn, cysylltwch â Duncan Mackenzie.


    Postio gan
    y Golygydd / the Editor
  • PAMs guidanceYn ddiweddar rydym wedi cyhoeddi canllawiau Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus (PAMs) 2018-19.

    Mae’r set ddata hon wedi cael ei datblygu gan y Grŵp Gorchwyl a Gorffen dan arweiniad Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), mewn ymgynghoriaeth ag awdurdodau lleol, ac mae’n ceisio cynnig trosolwg eglur a syml o berfformiad llywodraeth leol.

    Mae’r canllawiau yn cynnwys diffiniadau manwl ar gyfer pob mesur, gan gynnwys canllawiau cynhwysfawr am y mesurau hynny y byddwn yn casglu’n uniongyrchol gan awdurdodau lleol. Rydym hefyd wedi cynnwys gwybodaeth ar sut y gall pob un o’r PAMs yn helpu awdurdodau lleol i ddangos sut maent yn cyfrannu at y saith nod llesiant.

    Dylai ymholiadau am y dangosyddion PAMs neu’r canllawiau gael eu hanfon at pienquiries@data.cymru


    Postio gan
    Chris Beck

    Categorïau: Cyhoeddiad
  • Free Swimming1 Logo

    Yn gyffredinol, mae’r data nofio am ddim diweddaraf yn dangos lleihad o 15% yn nifer y nofiadau cyhoeddus am ddim i bobl iau a phobl hŷn fel ei gilydd, o’u cymharu â’r un cyfnod y llynedd.

    Eisiau gweld mwy? Cymerwch gip ar ein pecyn Nofio Am Ddim rhyngweithiol i Gymru.

    Am fwy o wybodaeth am ddata Nofio am Ddim cysylltwch ag Adrian Smith.


    Postio gan
    y Golygydd / the Editor